Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

21 Януари 2014

Заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни   

 

Лора Величкова

 

 

 

         На 17 януари 2014 година от 14 часа се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Болярово.

         Заседанието откри председателят на комисията Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово). Тя запозна присъстващите членове с отчета на МКБППМН за 2013 година. В него подробно и ясно е описана дейността на комисията през изминалата година. Обръща се внимание на факта,че социалната и икономическа ситуация в България поставя много деца и семейства в риск от извършване на противообществени прояви и престъпления. От една страна родителите на децата с асоциално поведение са принудени да търсят препитание извън страната, а тези, които остават в България поемат допълнителни служебни ангажименти и по този начин прекарват все по-малко време със своите деца, възпитавайки  и насърчавайки ги. От друга страна съвременните деца са парадокс на ежедневието ни, в което имаме достъп до повече информация и социални услуги, а се оказваме в ситуация на срив на ценностната система и невъзможност за оказване на ефективно възпитание, въпреки възможностите, с които разполагаме.

         Въпреки че са изминали 10 години приемането на Национална стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни, посочените в нея криминогенни фактори, които обуславят това поведение, са актуални и днес, се казва още в отчета.

            През изминалата 2013 година МКБППМН-Болярово продължи да работи по изпълнение на своята главна цел - да подаде ръка на всяко, нуждаещо се от подкрепа дете. В духа на Конвенцията за правата на детето и следвайки последователно принципите на хуманното и толерантно отношение, работещите в МКБППМН професионалисти насочиха своята дейност към осъществяване на реален принос за справяне с първопричините за появата на детската престъпност, кризата на ценностната система, нравствените дефицити, неефективния родителски контрол, социално - икономическите проблеми, дистанцията общество-училище-семейство.

            Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са структури към Общините за превенция и противодействие на детското асоциално поведение.Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) им възлага специфичната дейност по разглеждане на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (възпитателни дела) и налагане на възпитателни мерки, като алтернатива на наказателната репресия.С тези мерки се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна промяна в поведението на децата, преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им развитие, формирането на нагласи за уважение към закона и нормите в обществото.

През 2013 г. основната дейност на МКБППМН при община Болярово беше социално - превантивната (чл.10 от ЗБППМН). Тази дейност беше насочена към реализацията на следните направления: усъвършенстване координацията между институциите; разширяване превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на детската престъпност, агресия и насилие; по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на образованието и по проблемите на малолетни и непълнолетни.

Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят до извършване на асоциални прояви. Координиране на всички социално - педагогически фактори на територията на Общината в борбата срещу насилието, престъпността, защита правата на децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на асоциалното и девиантно поведение, превенция на наркомания , тютюнопушене и алкохол.

В  училищата  на  територията  на  Община  Болярово  МКБППМН съвместно с   Училищните  комисии   за БППМН и представител на Отдел „Закрила на детето" се обучават децата относно правата им съгласно ЗЗД, Конвенцията на ООН за правата на детето, провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване информираността на децата относно проблема насилие. Проведени са срещи - разговори с деца и родители, с цел запознаването им със Закона за защита срещу домашното насилие.

При срещите си с учениците членовете на комисията извършваха и индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, извършили нарушения на Правилника за вътрешен ред или такива от проблемни семейства.Особено внимание се обръщаше на деца, чиито родители са извън страната или на практика липсва родителски контрол. Заедно с председателите на Училищните комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие и подкрепа с цел утвърждаване на социално приемливо поведение, изграждане на положително отношение към обществените норми и правила и предотвратяването оставането на маловръстните в извънучилищна среда.

На територията на общината за този период няма деца настанени в СПИ и ВУИ, няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и приюти за безнадзорни деца.

            По повод празника на град Болярово - 26 октомври, традиционно МКБППМН се включи с редица мероприятия.Обявени бяха два конкурса:  конкурс за написване на есе или разказ на тема"Надежда за моя град" и конкурс за изработване на рисунка  на тема „Болярово - минало и настояще". В мероприятията се включиха много деца, включително и такива с девиантно поведение.Под мотото «Да кажем не на агресията и насилието чрез красотата на изкуството», децата рисуваха и твориха.Компетентно жури оцени най-добрите творби.От рисунките бе изработена изложба, представена на жителите и гостите на града, а есетата и разказите бяха публикувани в общинския вестник «Крайгранична искра» за да се запознае с тях широката общественост. За всички победители бяха осигурени награди, закупени със средства на комисията.Отличените деца бяха наградени официално в деня на заключителната пресконференция по проект «Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ"Д-р П.Берон" гр.Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност".

            През 2013 г. МКБППМН не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни деца за притежание на наркотични вещества. Този факт, обаче не е основание да считаме, че сред подрастващите няма случаи на употреба и притежание на наркотични вещества. Ето защо, усилията на Комисията са насочени главно в посока консултации, беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употреба на опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.В часа на класа в училищата са изнесени 2 беседи от секретаря на комсията: „Дрогата - търсена, преследвана и опасна" и „Психически зависимости сред учениците. Защо се прибягва до тях?".

И през 2013г. традиционно, комисията  заложи на спорта като метод за въздействие срещу дрогата. Съвместно с община Болярово организира много спортни игри и състезания сред учениците в СОУ"Д-р Петър Берон" за Световния ден на спорта. Със средства по бюджетна дейност «Спорт за всички» и от бюджета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и  непълнолетни се проведоха спортни състезания  в различни възрастови групи Състезанията, които се проведоха са по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, колоездене, щафетно бягане. С учениците от начален курс се проведоха спортни и забавни игри. С цел популяризиране на спорта беше организирано посещение на учениците от горните класове във фитнес-залата, като им беше демонстрирано как да се използват отделните уреди.

            Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява, чрез възпитателни дела. Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове на МКБППМН и протоколчик.

            През 2013 г. МКБППМН е образувала възпитателни дела и наложила възпитателни мерки по отношение на деца и родители. Проведени са 6 възпитателни дела в законоустановеният срок, като: по предложение на Районна прокуратура - шест предложения за образуване и разглеждане на възпитателно дело, като малолетните и непълнолетните са седем; от органите на полицията - няма постъпили предложения за образуване и разглеждане на възпитателни дела; от длъжностни лица и граждани - няма постъпили предложения за образуване и разглеждане на възпитателни дела.

     Образувани са по повод следните извършени противообществени прояви или престъпления: кражби - пет; повреждане на чужда собственост - една;

Възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН са, както следва: по чл. 13, ал.1, т.1 - „ Предупреждение" е наложена на едно дете; по чл.13, ал. 1, т. 5- „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" е наложена на 1 /едно/ дете; по чл. 13, ал. 1 т. 10 - „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото" е наложена на пет деца; 

      При разглеждане на възпитателните дела не са възниквали проблеми, относно образуването, разглеждането и изпълнението на наложените възпитателните мерки.

     При разглеждане на делата присъства представител от Дирекция „Социално подпомагане" или предоставя доклад по чл.15, ал.6 от ЗЗД.

      През отчетната година няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда допуснати от местната комисия при образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН.

       Като най-ефективна може да се каже, че е възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН - „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" или  по чл. 13, ал. 1 т. 10 - „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото"

       През 2013 г. в МКБППМН при община Болярово: не е налагана мярка по чл.15, ал.1, т.3 от ЗБППМН - „Глоба в размер от 50 до 1 000 лв."; не е налагано наказание по чл.25 от ЗБППМН - „Който не изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1 000 лв.".

      Със заповед № РД-5 -54 от 29.01.2013 г. на Кмета на община Болярово -  Христо Христов и утвърден протокол №1/28.01.2013 г. на МКБППМН през 2013 г. към  комисията бяха определени 4 обществени възпитатели.Всеки от тях е работил с по 3 или 4 деца.Съгласно ЗБППМН и Статута на обществения възпитател те осъществиха следните ангажименти: широкоспектърна дейност - индивидулна корекционно-възпитателна работа по чл.13 и чл.41 от ЗБППМН; подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.В работата си по превенцията  на асоциалното поведение и правонарушенията при непълнолетните обществения възпитател съчетава функциите на надзор и контрол.Поставянето под възпитателен надзор на обществен възпитател е една от най-често прилаганите възпитателни мерки (чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН).Тази мярка има съществен социално-педагогически потенциал и предлага възможности за активна и ранна  превенция на рисковете за развитие на асоциално противоправно поведение на децата, изложени на влиянието на криминогенни фактори.През годината са проведени 2 възпитателни дела, като на едното е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5.С цел да предотвратим противоправни деяния, когато е имало опасност за развитието и възпитанието на децата, по молба на Училищните комисии, класни ръководители, както и по преценка на МКБППМН сме определяли обществени възпитатели по чл.41, ал.2(Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание).

       През 2013г., в изпълнение на своята социално- превантивна дейност Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Болярово взе решение да стимулира доброто поведение на децата, с които работят обществените възпитатели към комисията. Под мотото „Ваканция без прояви" на десет деца бяха закупени дрехи и обувки за новата учебна година. Децата са ученици в СОУ „Д - р Петър Берон" - гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа"- с. Стефан Караджово. Това решение беше продиктувано от факта, че повечето от тях са от социално-слаби семейства и в съществуваващ  риск от отпадане от училище, а голяма част от противообществените прояви децата извършват именно когато не са на училище и не са ангажирани с полезни дейности. По този начин решихме да мотивираме и стимулираме децата с девиантно поведение за редовно посещение на училище, както и да бъдат насърчени да спазват общоприетите правила и закони.Средствата за мероприятието бяха осигурени от бюджета на комисията.

    През цялата година традиционно ползотворно бе сътрудничеството на МКБППМН с училищните комисии, с които осъществяваме конкретни дейности. Чрез тях проучвше: проблемни ученици, живеещи в неблагоприятна среда (социалнослаби семейства; семейства, в които децата не се отглеждат от родителите; семейства, в които родител излежава присъда или са криминално проявени и др.); причините за проява на противообществени прояви на учениците; причините за системно непосещение на училище; възможностите за включване в различни дейности с превантивен характер; факторите, застрашаващи сигурността на учениците;

   Училищните комисии предлагат на педагогически съвет мерки за ограничаване противообществените прояви на учениците в съответствие с конкретните им деяния и възможностите на училището, решават проблемите на застрашените от отпадане ученици, деца жертва на насилие и такива с проблеми в общуването и училищните изисквания.

     Добро взаимодействие е налице и с кметове и кметските наместници по селата на община Болярово. В тази връзка комисията среща категорична подкрепа от кметствата на селата за явяването на малолетни, непълнолетни, както и на техните родители за налагане на възпитателни мерки по смисъла на ЗБППМН.През изминалата година бе взето решение от МКБППМН възпитателните дела на децата, живеещи в населени места извън общинския център да се провеждат по местоживеенето им (3 възпитателни дела са проведени в с.Мамарчево, 1- в с.Воден, 1 - в с.Малко Шарково).

Комисията е отворена и за нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

       Освен отчета, на заседанието членовете на комисията разгледаха, обсъдиха и приеха:  план за дейността на МКБППМН за 2014г. и правилник за организацията и дейността на МКБППМН през 2014г.

        Запознаха се също и с бюджета на МКБППМН за 2014г. Определени бяха обществени възпитатели за 2014 година и се избраха членове на оперативно бюро към комисията.

 

 

 

  •