Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесет и девето заседание на Общински съвет – Болярово

31 Януари 2014

     Двадесет и девето заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

    На 30 януари 2014 година Общински съвет - Болярово проведе своето двадесет и девето заседание.

      На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно:

плана за заседанията на ОбС Болярово през 2014 година; годишен отчет на Програма за управление мандат 2011 - 2015 година; отчет за изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2013 година; приемане на Наредба №4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Болярово; Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година; одобряване план-сметка на Звено към дейност "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"; приемане на бюджета на общината за 2014 година; годишен отчет на Местната комисията за борба срещу                противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община  Болярово за 2013 година;  изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне на местните такси и цени на услуги; Календар за културните дейности през 2014 година; Общински план за младежта за 2014 г. и отчет за изпълнение на дейностите за 2013 година; определяне размера на допълнително материално стимулиране за постигнати резултати през 2013 г. на кмета на общината и кметове на кметства; определяне на основното трудово възнаграждение на председателя на ОбС Болярово; определяне на възнаграждението на общинските съветници след изменението на чл.34 от ЗМСМА /изм. ДВ бр.01 от 2014 год. в сила от 01.01.2014 г./ и при неучастие в заседание на ОбС или неучастие в заседание на постоянна комисия от полагащото му се месечно възнаграждение; отмяна на правните основания записани в решение № 301 взето на заседание на ОбС Болярово, в Протокол № 28 от 16.12.2013 г. по т.12 от дневния ред, в т.1.На основание чл.19, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ и т.3.На основание чл.45 д, ал.2 от ППЗСПЗЗ; отмяна на правните основания записани в решение № 302 взето на заседание на ОбС Болярово, в Протокол № 28 от 16.12.2013 г. по т.12 от дневния ред, в т.1.На основание чл.19, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ и т.3.На основание чл.45 д, ал.2 от ППЗСПЗЗ; продажба на съсобствен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-53, кв.10 по плана на с.Крайново; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с.Странджа; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „ Саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска собственост - ОУ „Стефан Караджа" пред Националния Доверителен Еко Фонд" (НДЕФ).

 

 

 

 

  •