Начало » Новини » Новинa
Актуално
Съвместно планиране на бъдещето

23 Февруари 2014

Съвместно планиране на бъдещето

 

Бинка  Величкова

 

      Интересни и ползотворни бяха срещите с местните хора в различни селища на община Болярово, проведени през периода 17-21 февруари 2014 година. Общинският кмет Христо Христов и заместник-кметът Нина Терзиева изслушваха отблизо проблемите на хората, техните предложения за решаването им, а и какво може да се направи занапред с цел развитието на съответното населено място.

     На тези срещи присъстваше и доц. Косьо Стойчев, управител на „РЕГИОПЛАН" ЕООД - гр.София, във връзка изработването на Общински план за развитие през периода 2014-2020 г. Съдействие при изработването му се оказва, съгласно дейностите по проект "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово", Договор № 13-13-43/29.11.2013г., финансиран от ОПАК. Ръководител на проекта е госпожа Нина Терзиева. Споделените от хората ценни идеи също ще залегнат в този толкова важен за бъдещео на общината ни програмен документ. А доцент Стойчев с високата си ерудиция и компетентност даваше подробни насоки на интересуващите се как тези техни идеи могат да получат реализация.

      Първата среща беше с жителите на град Болярово. Господин Христов се ангажира с проучването на много от постъпилите предложения. Освен това даде отговор на отправените от присъстващите в залата въпроси, зададени към него. И изтъкна, че се правят усилени опити за възстановяване на общинската служба „Земеделие". Това би улеснило значително земеделските производители, а и тези, които решат да започнат агробизнес. Одобрение получи идеята на Жельо Желев (главен експерт „Икономически дейности") за възстановяване на поливното земеделие - особено по отношение на зеленчукопроизводството.

     А доцент Стойчев приветства програмата „Млад фермер" - шанс за онези, които искат да се утвърдят в този перспективен отрасъл, подходящ за нашия регион.

     Поредицата от срещи, които последваха, бяха с жителите на селта: Воден, Мамарчево, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Ружица, Попово, Шарково и Малко Шарково. А поставяните най-често проблеми бяха свързани с ремонта на улици и тротоарни настилки; с възстановяването на чешмите в различни местности или в самите селища - с цел използването на водата им, която е с отлични качества и доказано безвреден състав; безработицата като социална тежест; зачестяване на кражбите от битово естество; транспортните връзки с общинския център и областния град; създаване на по-добри условия за младежта - предоставяне а помещения за клубове, снабдяването им с компютри и достър до интернет услуги; развитие на селски туризъм и т.н.

      Всяко селище има своя специфика и природни дадености. Заова те трябва да бъдат доразвивани, да се превърнат в алтернативни източници за подобряване на живота в съответното населено място. Например историческите находки след разкопките в село Воден, минералните извори в Стефан Караджово. Наличието на доста деца в предучилищна възраст в Попово е предпоставка за разкриването на детска градина в селото според жителите му. А сградата на бившата детска градина в Мамарчево ще бъде преустроена, за да заработи до края на календарната година ново социално заведение. Освен това ще бъде осигурена работа за нуждаещите се - както по време на ремонтните дейности, така и като персонал на функциониращите впоследствие центрове за настаняване от семеен тип за възрастни.

      Кметовете и кметските наместници на посетените населени места споделиха не само най-неотложните за решаване проблеми в селището, но и свои перспективни виждания за развитието на община Болярово: осъществяване на млекопреработване в по-едър план (а не само за нуждите на домакинствата); подпомагане на историческия туризъм в региона; залесяването като полезна екологична инициатива; значително подобряване на инфраструктурата; по-строги мерки с цел ликвидиране на битовата престъпност (одобряват идеята за монтирането на камери); разрешаване на проблема с безпризорните животни; грижи и занапред за безпомощните възрастни хора (осигуряване на социални асистенти); подобряване на обществената хигиена и т.н.

      Мащабното проучване на проблемите е сигурна стъпка към съвместното им решаване. А планираните дейности гарантират ефикасно осъществяване.

 

 

 

 

 

 

 

  •