Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридесето заседание на Общински съвет – Болярово

26 Февруари 2014

Тридесето заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

 

 

     На 26 февруари 2014 година Общински съвет - Болярово проведе тридесетото си заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчета за изпълнението на бюджет 2013 година; програма за развитие на читалищната дейност през 2014 година; категоризиране на жилища общинска собственост според предназначението им; отчет за дейността на съвета и неговите комисии за второто шестмесечие на 2013 година; предоставяне безвъзмездно право на собственост върху имоти държавна собственост на община Болярово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с.Горска поляна; издаване на запис на заповед от Община Болярово в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор  № 28/321/00841 от 12.07.2011 г., по Мярка 321, по проект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Болярово, община Болярово";  предложение на областен управител на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от "Асоциация по В и К - Ямбол" на заседание на 17.03.2014 г. от 14.00 ч. в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово по въпросите от дневния ред на Общото събрание на асоциацията;           приемане на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г. на Община Болярово; приемане на продажна цена на дърва за огрев добити от извън горски фонд; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с.Странджа; продажба на недвижим поземлен имот №69208.501.684 с площ 24835 кв.м и застроена площ 4205 кв.м с 11 сгради, с начин на трайно ползване "Комплекс за здравеопазване" по кадастралната карта на с.Стефан Караджово, община Болярово, частна общинска собственост по Акт № 3058 от 27.11.2008 година.

 

  •