Начало » Новини » Новинa
Актуално
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г.

27 Февруари 2014

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2013 г.

 

Бинка Величкова

 

 

          На 24 февруари 2014 година от 11 часа, в залата на Младежки дом - гр. Болярово, се състоя публично  обсъждане за изпълнението на бюджета за 2013 година. То бе организирано от Общински съвет - Болярово на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси  и чл. 35, ал. 4 от Наредба 4 (отнасяща се за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет).

На публичното обсъждане присъстваха общинският кмет Христо Христов, заместник - кметът Нина Терзиева, секретарят Мария Чанева, общиннски съветници, членове на общинската администрация, граждани и общественици.

         Председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков представи пред присъстващите подробния отчет, а началникът на отдел «Бюджет и ФСД» Мария Янчева разясни основните показатели и цифри.

Публичното представяне на отчета има за цел да информира жителите на общината за начина на изпълнението на бюджета, както и за проведените местни политики през 2013 година, стана ясно от председателят на Общинския съвет.

         Бюджетът на общината за 2013 г. е в размер на 5 243 070 лв., при първоначален план -  5 100 000 лв. и е формиран от общински приходи   2 472 180 лв., субсидии от РБ  2 946 469 лв., трансфери от бюджетни и извънбюджетни сметки на минус 82 737 лв., заем 43 997 лв., преходен остатък 326 639 лв., погашения на банкови заеми 452 871 лв. и временно съхранявани средства на минус 10 607 лв.

          Собствените приходи в размер на 2453057 лв. са със 667006 лв. повече в сравнение с миналата година. Изпълнението на данъчните приходи през 2013 г. в сравнение с предходната година е на 87,34%. Постъпленията от общински такси са в размер на 223 951 лв. при уточнен годишен план 229444 лв., което е 97,61%. Най-голям относителен дял заема таксата за битови отпадъци с изпълнение от 101,15%, следвана от такси за административни услуги - 31 612 лв., такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги - 33 460 лв., такси за технически услуги 28184 лв.

            През 2013 г. приходите от разпоредителни сделки с общински имоти са 1 079 530 лв., при планирани 1 091 296 лв., което е 98,92% изпълнение. През 2012 г. приходите от разпоредителни сделки са 152 094 лв. През годината община Болярово е  внесла ДДС и други данъци върху продажбите в размер на 75111 лв.

            Разходите по бюджета на общината през 2013 г. достигнаха 4 567 538 лв. при окончателен план 5 243 070 лв., което е 87,12% изпълнение.

            Най-висок относителен дял от разходите по бюджета заема функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - 25%. За функция "Образование" са разходвани 22% от общата сума на бюджета. С 23 % от общата сума на бюджетните разходи е функция "Общи държавни служби".

Към 31.12.2013 г. банковата наличност на общината е в размер на 282 644 лв., в т.ч. в държавни дейности 168 709 лв. и  в местни дейности 113 935 лв. Този преходен остатък ще се използва за финансиране на бюджетните дейности през настоящата година, при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2013 г.

По бюджета за 2013 г. за капиталови разходи са изразходени 701 877 лв. Общата сума на  инвестиционните разходи по бюджетни и извънбюджетни сметки на общината достигна   2 350 242 лв. През 2013 г. бяха реализирани проекти по Оперативни програми със средства от ЕС и други международни програми в размер на 2 308 165 лв.

            След изслушването на подробния отчет, думата взе общинският кмет Христо Христов. Той заяви,че е доволен от работата на финансистите и цялата общинска администрация през 2013 година. Сподели, че такива високи собствени приходи общината не е имала в последните години и изказа пожелание работата в тази посока да е все така активна.

 

  •