Начало » Новини » Новинa
Актуално
Кръгла маса за отчитане на резултатите по проект „Взаимопомощ в общността“

14 Март 2014

Кръгла маса  за отчитане на резултатите по проект „Взаимопомощ в общността"

 

Лора Величкова

 

     На 14 март 2014 година от 11 часа се проведе кръгла маса за отчитане на резултатите по проект „Взаимопомощ в общността" BG051PO001-5.1.04-0038-C0001 по ОП " РЧР" 2007 - 2013 г.,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Кръглата маса бе по изпълнение на дейност  "Информираност и публичност" по проекта.

Присъстваха кметът на общината Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, директорът на ДСП - Елхово г-н Делигрозев, регионалният координатор на РДСП-Ямбол -Илияна Гагова, г-н Стойков (НТС- Ямбол), представители на Бюрото по труда, назначените по проекта асистенти, служители на общинската администрация, кметове и кметски наместници, граждани. Медийните представители бяха от телевизия „Ера" - Ямбол, КТВ „Странджа" - Елхово и вестник „Крайгранична искра".

    Заместник-кметът на общината откри кръглата маса, а ръководителят на проекта Мария Чанева, чрез изчерпателна и увлекателна презентация информира присъстващите за работата по него и постигнатите резултати.

От представянето стана ясно, че стойността на проекта е 231 847, 57 лева, а продължителността  - 16 месеца (23.11. 2012 - 23.02. 2014 г., сключен с анекс № 1 за удължаване на проекта). Водещата организация е община Болярово, представлявана от кмета на общината Христо Христов, а членове на екипа са: Мария Чанева (ръководител); Димитринка Кирова (координатор); Анелия Кирова (счетоводител) и Сълза Ялъмова (технически сътрудник).

       Общата му цел е фромиране на общностен модел за достоен живот на хора с трайни    увреждания и възрастни хора от община Болярово чрез съдаване и устойчиво развитие на център за предоставяне на услуги в домашна среда. Специфичните цели са: прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги в домаша среда, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите; повишаване информираността на населението относно предоставяне на социалните услуги в общността и мерките за социално включване на хората с трайни увреждания; създаване на възможност за трудова реализация на членовете на семейството, ангажирани с грижи за близки с трайни увреждания; създаване на единна организация за планиране и предоставяне на почасови услуги от три различни типа за целевите групи, живеещи на територията на община Болярово; осигуряване на заетост и обучение на безработни лица, наети за персонал на Център за услуги в домашна среда; осигуряване на приемственост в обслужването на лицата от община Болярово, ползвали до момента услугата „Личен асистент".

       Основни дейности по проекта са: структуриране на екип, оборудване и обзавеждане на Центъра за услуги в домашна среда; информираност и публичност; подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда; подбор и наемане на персонал на Центъра за предоставяне на услуги в домашна среда; въвеждащо (надграждащо) обучение на персонала на Центъра за услуги в домашна среда; предоставяне на почасови услуги за: лична помощ на нуждаещите се лица; за комунално - битови дейности; в подкрепа на социалното включване.

     Целевата група на проекта е : деца и лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; безработни лица в трудоспособна възраст, които на са придобили право за пенсия. Броят на лицата от целевата група, включени в проекта, е 26 лица, предоставящи услуги в домашна среда и 70 потребители на почасови услуги.

     Всички дейности по проекта са пряко насочени към подобряване на качеството на живот на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора от община Болярово чрез получаване на достъп до социални услуги в домашна среда.

       В края на презентацията госпожа Чанева благодари на всички организации и лица, с които екипът е работил по време на изпълнението на проекта.

        Много бяха изказалите се за дейността по този проект. Общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, кметове и кметски наместници, г-жа Гагова, г-н Делигрозев г-н Стойков. Всички те бяха убедени,че подобни проекти са изключително нужни в райони като нашия със застаряващо население и изразиха надежда и увереност, че в бъдеще тези дейности ще бъдат държавно делегирани дейности.

 

              /Бележка:Този документ е създаден  с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран  от ЕС чрез европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този отразява официалното становище  на ЕС и договарящия орган./

 

  •