Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридесет и второ заседание на Общински съвет – Болярово

26 Април 2014

Тридесет и второ заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

     На 25.04.2014 г. от 09.30  Общински съвет - Болярово проведе своето тридесет и второ заседание.  

     Гости на заседанието, във връзка с докладни записки от дневния ред бяха д-р Станимир Колев (началник на отдел „Здравеопазване към животните" към Областна агенция по безопасност на храните - Ямбол)  и г-н Делигрозев (Дирекция „Социално подпомагане" - Елхово).

     На заседанието общинските съветници рагледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за дейността на читалищата през 2013 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2014 година; отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  през 2013 година; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл.133, 134, 178 и други разпоредби за общините от Закона за ветеринарно-медицинската дейност; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и Наредба за гробищните паркове на община Болярово; приемане на годишен план за развитие на социалните услуги; учредяване безвъзмездно права на ползване върху общинска собственост на Агенция за социално подпомагане, Дирекция "Социално подпомагане" Елхово; даване на Разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план - линейна част и технологични площадки на трасета на входно/изходни газопроводи /шлейфи/ за връзка на КС "Странджа" с магистрален газопровод", засягащо имоти: ПИ 0.620, ПИ 0.737 и ПИ 0.856 в землището на с.Горска поляна, община Болярово; съгласие за изменение на ПУП-План за регулация на кв.6 по ПУП на с.Камен връх, отреден "За стопански двор"; финансиране на "Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Болярово, област Ямбол; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово.

 

  •