Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общо събрание на ЛРС „Странджа“- Болярово

13 Май 2014

Общо събрание на ЛРС „Странджа"- Болярово

Лора Величкова

 

      На 9 май 2014 година от 10 часа в град Болярово се проведе общо събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа"-Болярово. На събранието присъстваха избраните делегати от всичките тринадесет ловно-рибарски дружинки към ЛРС „Странджа" - Болярово.

      Председателят на ЛРС „Странджа" общинският кмет Христо Христов откри събранието и представи официалните гости: Димитър Николов (началник на РПУ-Елхово) и колегата му Георги Шехпазов, инж. Атанас Зотов (директор на Държавно лесничейство-Елхово).

     За председателстващ на събранието бе избран Ончо Ончев, а за протоколчик - Филка Кръстева.

      По първа точка от дневния ред, ръководителят на ЛРС „Странджа" Димитър Драгоманов представи пред присъстващите отчет за дейността на Сдружението за 2013 година. Пълен и обхващаш цялостната дейност беше той. От него стана ясно, че дейността на всички 13 ловно-рибарски дружинки е активна и разнообразна, на територията на общината има многообразие от видове дивеч, много е свършено, но остават и проблеми, решението на които се конкретизира в хода на изказванията.

    „Традициите и практиките на лова в България трябва да бъдат защитени при хармонизиране на нашето законодателство  в съответствие на с европейските правила и стандарти." - се призовава в отчета.

    Общата площ, стопанисвана от ЛРС „Странджа" е 50 911 хектара. Ръководителят на ЛРС „Странджа" разказа подробно за ловностопанската дейност и резултатите от пролетната таксация. Те са пряк резултат от целогодишните грижи на ловците, изразяващи се основно в подобряване на хранителната база, което е предпоставка за трайно настаняване на някои видове в подходящото за тях местообитания и по-доброто им възпроизводство. Видовете, отчетени при таксацията са: благородeн елен, дива свиня, заек, яребица, кеклик, колхидски фазан; прелетен дивеч (голяма белочела гъска), патици, гривяци и гълъби, гургулица, пъдпъдъци; хищен вид дивеч (вълк, чакал, лисица, скитащи кучета и пернатите хищници- сврака и сива врана).  

     В отчета бяха засегнати и законността при лова и борбата с бракониерството, създаването и поддържането на хранително-защитна база, както и съюзно-организационната дейност.

    По следващите точки от дневния ред, бяха представени: отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2013 г.; финансовия план и бюджета за 2014 година.

     След множество изказвания и дискусии, представените материали по първите три  точки от дневния ред бяха приети.

    Отношение взеха гостите Димитър Николов, Георги Шехпазов, инж. Атанас Зотов. Актуални въпроси и проблеми поставиха и делегатите Димитър Панайотов (председател на дружинката в Шарково), Николай Симеонов, Иванка Чалъмова и много други.

   Кръстю Бодуров от ловно-рибарска дружинка - село Стефан Караджово, който сподели,че е ловец от 63 години подари на ЛРС „Странджа" картина на ловна тематика, като спомен за доброто сътрудничество пред годините.

    За представител на сдружението  в Общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение- Съюз на ловците и риболовците в България бе избран председателят на ЛРС „Странджа"- Болярово- Христо Христов. Той също взе отношение по поставените въпроси и проблеми преди това и отговори на въпросите на делегатите.

    В последната точка - разни, Димитър Драгоманов постави два въпроса. Първият бе относно молбата от ловно-рибарската дружинка на село Ружица да се присъедини отново към ЛРС „Странджа" - Болярово, където е била до преди няколко години, след което се е преместила в ЛРД „Болярка". Молбата бе подписана от членовете на дружинката. Делегатите от Общото събрание приеха молбата на ловците от руженската дружинка за присъединяване.

    Второто предложение на Димитър Драгоманов бе членовете на дружинките от Сдружението да се присъединят към колегите си в национален мащаб, които не приемат готвените промени в Закона за огнестрелното оръжие, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Делегатите приеха да се присъединят и да се подготви писмено възражение.

 

 

  •