Начало » Новини » Новинa
Актуално
С грижовен поглед към бъдещето на общината ни

7 Юли 2014

 С грижовен поглед към бъдещето на общината ни

 

Бинка  Величкова

 

    На 3 юли 2014 г. се проведе обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие 2014 - 2020, както и на Концепция за пространствено развитие на община Болярово, изготвени в резултат на изпълнението на проект Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Болярово",., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд - съгласно Договор № 13-13-43/29.11.2013 г.

    Присъстваха кметовете и кметските наместници от съответните селища на територията на общината, общественици, представители на различни институции и ведомства, граждани. Обсъждането се ръководеше от Нина Терзиева, заместник-кмет на общината. С присъствието си уважиха форума общинският кмет Христо Христов и председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков.

     След встъплението на госпожа Терзиева последва обръщение към присъстващите от кмета на община Болярово Христо Христов. Той изтъкна в своето изявление важността на обсъждания план, тъй като в него са заложени всички важни, необходими дейности, докосващи се до бъдещето на хората, които живеят тук. И призова към активна позиция участниците в срещата.

     След това госпожа Терзиева предостави възмоност на доцент Косьо Стойчев, ръководител на екипа на „РЕГИОПЛАН" ЕООД  (гр.София), да запознае аудиторията с проектоплана и Концепцията за пространствено развитие на община Болярово 2014-2020 г. Изчерпателно, в детайли, достърно и ясно доцент Стойчев изложи всички основни компоненти, включени в проектоплана.

     Общата цел на този проект е: въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Болярово. Целеви групи са: общинската администраця, Общински съвет - Болярово, неправителствени организации, гражданският сектор, местният бизнес.

     Коментирана беше и Програмата за управление на Общинския план за развитие 2014-2020 г., като доцент Стойчев направи обстойни разяснения. Реализирането на обсъдения общински план би довело до устойчив растеж на местната икономика и до повишаването на жизнения стандарт на населението. Развиването на селски туризъм например трябва да бъде свързано със създаването на музейни сбирки, с възстановяването на войнишките паметници, с атрактивни обекти и организиране на различни празници. Това би засилило интереса към общината ни като туристическа дестинация - изтъкна господин Стойчев.

     След неговото изявление госпожа Терзиева покани към изразяване на мнения , предложения или възникнали в ходана презентацията въпроси. Кметският наместник на село Воден Елена Анева първа се включи в обсъждането, споделяйки, че местната църква „Свети Георги Победоносец" се нуждае от реконструкция, а читалищато - от хидроизолация. Освен това госпожа Анева подсказаидеята етнографската сбирка, която се помещава във фоайето на читалищната сграда, да бъде преустроена в къща на бита. Друг важен въпрос според нея е подобряването на интернет - връзката в селището.

    Със свои предложения се включиха и други местни ръководители: Иванка Чалъмова, Снежана Данчева, Тодор Куртев. А Николай Михалев, общински служител в Болярово, постави тревожния проблем за транспортните връзки в общината, особено през почивните дни.

     Общинският кмет резюмира направените предложения и заяви, че те ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Общинския съвет (24 юли 2014 г.). Той допълни, че проектопланът ще бъде допълнен навярно и с други необходими за хората начинания: консултантски център, подобряване на аптечното обслужване, създаване на предпоставки за разрастване на животновъдството ит.н.

     На присъстващите бяха раздадени анкетни карти с цел осъществяване на обратна връзка.

    Закривайки това интересно обществено обсъждане, обаятелната госпожа Терзиева завърши с афоризма: „ Най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш." А верният път към това бъдеще минава през всички предвидени, планирани и реализирани от хората дейности. За да живеят утре по-добре от днес!

 

 

 

 

 

  •