Начало » Новини » Новинa
Актуално
По-добра социална интеграция за най-малките

8 Юли 2014

        По-добра социална интеграция за най-малките

Бинка Величкова

  Интересни, разнообразни, изключително ползотворни са инициативите и дейностите по проекта „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно". Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и е насочен към мултикултурното образование при работа с деца-билингви.

     На 3 юли 2014 г. в град Болярово се състоя междинна конференция с цел запознаване на родители, представители на образованието и обществеността с осъществените досега дейности.

     Членовете на проектния екип - Калина Гюрова, Мария Тодорова и Румяна Попова, запознаха чрез отлично структурирана презентация участниците в конференцията с извършеното досега. Официални гости на мероприятието бяха: кметът на общината ни Христо Христов, председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, заместник-кметът Нина Терзиева. А госпожа Стефка Палова сподели задоволството си от разработената билингвистична програма и нейното ползотворно приложение.

     Накрая господин Христов благодари на членовете на екипа, на заместник - кмета госпожа Терзиева - пряк ресор по всички проекти, както и на учителките, които го прилагат. Радващ факт е, че се е подобрила посещаемостта - пряк резултат от работата по този полезен проект.

      Няколко дни по-късно - на 6 юли 2014 година, се проведе обучение на учителките от ЦДГ „Здравец" - Болярово и филиалите за усвояване на интерактивни билингвистични технологии.

       Учебната програма включваше целодневни занимания за участниците: лекционна информация, ролеви игри, дискусии, мултимедийна презентация. Ерудиран преподавател от Тракийския университет - град Стара Загора засегна интересни за участниците теми, отнасящи се до: интерактивни техники за усвояване на български език от деца, принадлежащи към малцинствени групи; анализ на силните и слаби страни в досегашната практика при обучението на деца - билингви; перспективи за професионална реализация на учителите в тази насока; работа в малки и големи групи; преодоляване на конфликтни ситуации; особености при физическото и социалното развитие на тези деца; принципи на преподаването; саморефлексията  като явление и т.н.

       Лекторът изчерпателно изясни понятието билингвизъм и неговите разновидности: активен, функционален, вертикален, хоризонтален. Изтъкната беше и ролята на драматизацията като способ в детската градина, който подпомага процеса на усвояването .

     А при заучаване на текстове (стихове, песни и др.) трябва да се набляга на ключовите думи - така децата ще ги използват после в различни ситуации.

      Не бе подминат и друг важен фактор - работата с родителите с цел подпомагане на езиковото обучение, от което се нуждаят техните деца.

      Занятието протече във ведра атмосфера, при интензивен интерес от страна на аудиторията.

      За финал на деня се проведе „Втора конференция за представяне на проблемите, стоящи пред  образователната интеграция на деца".

       На 10 юли от 10.30 предстои и заключителна конференция за отчитане на проекта.

 

 

 

      /Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово носи цялата отговорност за съдържанието на  настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката./ 

  •