Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заключителна конференция по „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно”

11 Юли 2014

Заключителна конференция по „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно"

Лора Величкова

 

      На 10 юли 2014 година бе представена заключителна конференция по проект проект „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно". Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

     Конференцията бе за запознаване на медиите и обществеността с извършените дейности по проекта. Те бяха презентирани от Петър Желязков, представител на „Реклама консулт" - Стара Загора (фирмата - изпълнител по информираност и публичност) . Официалните гости, уважили събитието, бяха: кметът на община Болярово Христо Христов, секретарят на община Болярово Мария Чанева, директорът на отдел „Хуманитарни дейности и европрограми" София Минева, председателят на комисията по образование към ОбС - Болярово Янко Анев, директорът на ЦДГ „Здравец" Калина Гюрова.

      Проектът е по схема № BG051PO001 - 4.1.05- 0197 - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Бенефициент е община Болярово, а партньор - ЦДГ „Здравец" и филиали. Общата стойност на този проект е 107 009, 74 лв., а дейността му ще приключи през август 2014 г. Целевата група включва децата на възраст от 3 до 6 години, персоналът на ЦДГ „Здравец" и филиалите, както и родители, чиито деца посещават детските заведения. Сформираният екип за организация и управление на проектните дейности се състои от: ръководител (Мария Тодорова - педагог в начален етап на обучение), технически сътрудник ( Румяна Попова - магистър по финанси) и счетоводител (Галин Киров - магистър по счетоводство и контрол).

        Основната цел на този актуален проект, стана ясно от презентацията, е образователна интеграция и успешна социална реализация на децата. Това означава: равен достъп до образование и обучение; разработване на билингвистична програма за занимания с деца, за които българският език не е майчин; да се осигури подходяща среда за развиване на толерантни отношения; повишаване на социалната ангажираност на обществото към тези въпроси. Тъй като около 82  от децата са с ромски произход, проектът ще окаже своето ползотворно въздействие в процеса на работа.

     По проекта бяха реализирани няколко дейности. Първата е подобряване на физическата среда, т.е. създаване на по - благоприятни  и комфортни условия за игра и обучение. ЦДГ „Детски рай" - с. Шарково се нуждае от вътрешно саниране. Там се обучават 17 деца, а реализираните подобрения са  и превенция срещу заболявания и респективно отпадане на деца от заведението. Друга полезна дейност бе свързана с обучението на педагогически специалисти с интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които този език не е майчин. Бяха обучени педагозите от ЦДГ „Здравец" и филиалите и началните учители от община Болярово за работа в мултикултурна среда. Така занапред лесно ще бъдат преодолявани конфликтите на ниво родител - учител, родител - родител и т.н. Организирани бяха информационни обучителни срещи с родители на деца от етническото малцинство. А усвоеното те ще прилагат у дома при общуването с децата и тяхното възпитаване.

      Разработена бе билингвистична програма, целяща осигуряване на адекватно обучение и възпитание при децата билингви. По нея вече активно се работи.  Това ще подготви тези деца за пълноценно включване в образователния процес като ученици. Осигурени са допълнителни безплатни учебни материали по програмна система „Ръка за ръка", подпомагаща образователната интерпретация, както и допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас.

      Предвидена бе също информационна кампания за оповестяване на резултатите от проекта, част от която бе тази презентация. Бяха раздадени информационни  материали и брошури, а в залата бяха поставени  тематични плакати.

     Поставени са табели във всички филиали на ЦДГ „Здравец".

     Последната дейност включваше одит, който да удостовери коректното изпълнение на проектните мероприятия, направените разходи и отчитането им чрез финансово - счетоводните документи.

      След представените резултати, присъстващите дискутираха за постигнатото и представителите на общинското ръководство, екипа на проекта, учители и родители единодушно изразиха задоволството си от постигнатото.

 

      /Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово носи цялата отговорност за съдържанието на  настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като  официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието и науката./ 

  •