Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общински съвет – Болярово прие Общинския план за развитие на своето тридесет и пето заседание

24 Юли 2014

Общински съвет - Болярово прие Общинския план за развитие

на своето тридесет и пето заседание

 

Лора Величкова

 

На 23 юли 2014 година Общински съвет - Болярово проведе тридесет и петото си заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха Общински план за развитие /ОПР/ на община Болярово за периода 2014-2020 г. и на предварителна оценка на Общинския план за развитие /ОПР/ на община Болярово за периода 2014-2020 година. Бяха приети и докладни записки, пряко свързани с Общинския план, относно: последваща оценка на Общински план за развитие 2014-2020 год. и на последваща оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 година; концепция за пространствено развитие на община Болярово; инструментариум към общинския план за развитие /ОПР/ на община Болярово за периода 2014-2020 г., включващ Вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР и Механизъм за партньорство и координация при разработване на политики на общинско ниво; три броя анализи "Разход-ползи" за ключови проекти от ОПР на Община Болярово за периода 2014-2020 година; програма за управление на околната среда; програма за управление на отпадъците.

На заседанието бяха разгледани и приети отчети относно: дейността на ОбС Болярово и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 година и изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2014  година.

Местните депутати приеха още докладни записки относно: одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2014 година; откриване на бюджетна дейност "Други дейности по образованието" към бюджета на община Болярово за 2014 година; приемане на Програма за развитие на местната спортна дейност на територията на община Болярово за периода 2014 - 2015 година; допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост с идентификатор № 05284.501.502 по КК на гр.Болярово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с.Крайново, община Болярово, област Ямбол;  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с.Стефан Караджово; приемане на годишен план - лесфонд 2015 година;  съгласие за частично изменение на ПУП - план за регулация на ПИ 379, кв.45 по ПУП на с.Горска поляна, община Болярово; предложение за допълнение по решение № 391 взето с протокол № 34 от заседание на 26.06.2014 г. на ОбС Болярово по т.10 от дневния ред; предложение за комисия на ОбС Болярово за избиране на 3 съдебни заседатели за Окръжен съд гр.Ямбол, съгласно протоколно решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр.Бургас. 

  •