Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридесет и осмо заседание на Общински съвет - Болярово

30 Октомври 2014

Тридесет и осмо заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

На 30 октомври 2014 година от 9.30 часа Общински съвет - Болярово проведе тридесет и осмото си заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за третото тримесечие на 2014 година; предприетите мерки за повишаване готовността за действие в усложнена зимна обстановка на община Болярово за сезон 2014 - 2015 година; определяне на имотите - общинска собственост, извън тези по ал.1, които подлежат на задължително застраховане; промяна на приетия Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014-2015 година в община Болярово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на Министерски съвет от 26.06.2014 г. изменения и допълнения в чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ бр.55 от 04.07.2014 г./; промяна вида на социалната услуга от резидентен тип "Защитено жилище", във връзка с приетите с Постановление № 170 на Министерски съвет от 26.06.2014 г. изменения и допълнения в чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ДВ бр.55 от 04.07.2014 г./; актуализация на план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2014 година; продажба на имот - частна общинска собственост в гр.Болярово, ул."Девети септември" № 35, вх.Б, ет.4, ап.35.; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2014 година; приемане на промяна на План-сметка за дейност "Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов" за 2014 година; продажба на недвижим поземлен имот 69208.501.684 с площ 28 835 кв. м и застроена площ 4206 кв. м с 11 сгради, с начин на трайно ползване «Комплекс за здравеопазване» по кадастралната карта на с. Стефан Караджово, община Болярово частна общинска собственост по акт № 3068 от 27.11. 2008 г.; предварително съгласие за учредяване на право на строеж (закупуване) на площ от ПИ 0.737 по КВС на с. Горска поляна, община Болярово, собственост на община Болярово, за изграждане на технологична площадка - РШ.

 

  •