Начало » Новини » Новинa
Актуално
Сключени са тристранни договори за одобрените за саниране жилищни блокове

21 Април 2015

Сключени са тристранни договори за одобрените за саниране жилищни блокове

 

Лора Величкова

 

    С дата 7 април 2015 година са сключените тристранни договори между кмета Христо Христов (представител на община Болярово) областният управител на област Ямбол Димитър Иванов (представител на Министерски съвет) и Българската банка за развитие. Договорът е във връзка с одобрените три блока за саниране в общината (бл. 1 и бл.15 на улица „ Граничарска" и блок 35 на ул. „Девети септември" по Национална програма за енергийна ефективност.

   Чрез договора банката предоставя на Сдруженията, чрез довереника им Христо Христов, целево финансиране за извършване на дейностите, предвидени в Програмата - в размер, при условия и слокове, съгласно анексите, приложени към него. Те определят конкретните дейности за сградите и се подписват от страните след провеждане на обществени поръчки по съответните дейности и определяне на цената по съответните фази. 

  •