Начало » Новини » Новинa
Актуално
Обществена поръчка чрез открита процедура по проект

27 Април 2015

Обществена поръчка чрез открита процедура по проект

 

               На 23 април 2015 г. от 11 часа се състоя открита процедура по обществена поръчка, съгласно чл.3, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Болярово" по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Болярово ". Проектът е в изпълнение на договор № 28/223/00295 от 03.11.2014 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Одобрена с решение № РД-5-127/13.03.2015г.  

             Председателят на комисията - секретарят на общината Мария Чанева отвори постъпилите в срок оферти от фирми. Те бяха седем на брой от фирмите: „Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД -  гр. София, „Рив Комерс" ЕООД - гр. Варна, „Агрофорест-сервиз" ООД -  гр. Плевен, ЕТ „Баена-Атанас Баев" - гр. Тополовград, ЕТ „Равена 2 ГЕ" - гр. Сливен, „Клен Лес" ЕООД - гр. Самоков, „Бургоскомерс-В.Вълков" ЕООД - гр. Бургас. 

  •