Начало » Новини » Новинa
Актуално
Четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Болярово

29 Април 2015

 

Четиридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

На 29 април 2015 година от 9.30 часа Общински съвет - Болярово проведе своето четиридесет и четвърто заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за дейността на читалищата през 2014 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за първото тримесечие на 2015 година; откриване на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция" с капацитет 15 потребители на адрес: община Болярово, с. Мамарчево, ул. "Тодор Узунов" № 9 - целева група възрастни хора с деменция; откриване на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип за стари хора" с капацитет 8 потребители на адрес: община Болярово, с. Мамарчево, ул. „Тодор Узунов" № 9 - целева група стари хора с висока степен на зависимост от грижи, за които е налице риск от институционална грижа; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл.133,134,178 и другите разпоредби за общините от Закона за ветеринарно медицинската дейност;  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Денница, общ. Болярово;  учредяване право на строеж върху имот общинска собственост №000737 по КВС на с. Горска поляна, община Болярово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с. Воден, община Болярово; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от Община Болярово.

 

  •