Начало » Новини » Новинa
Актуално
Четиридесет и седмо извънредно заседание на Общински съвет - Болярово

15 Юли 2015

Четиридесет и седмо извънредно заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

Бинка Величкова

 

На 14 юли 2015 година Общински съвет - Болярово проведе четиридесет и седмото си извънредно заседание.

            Свикването на извънредно заседание бе наложено от необходимостта на приемане на две докладни записки. Първата докладна  записка, която бе разгледана, обсъдена и приета от общинските съветници бе относно ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово.

          Втората докладна записка, приета на извънредното заседание бе относно промяна на Решение №520 от заседание на 29.05.2015 г. във връзка с кандидатстване на община Болярово с проектно предложение "Независим живот за жителите на Община Болярово" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020 г., Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен проект №3 "Повишаване на достъпът до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес", Специфична цел №1 към ИПЗ "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване"

            По последната точка от дневния ред - изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинският съветник Петър Гурманов постави въпроси, засягащи гражданите на общината.

 

 

 

  

  •