Начало » Новини » Новинa
Актуално
Стартира процесът на изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020г.

16 Юли 2015

Стартира процесът на изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020г.

 

 

По време на заседанието на звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие бе оповестено, че стартира процесът по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол за периода 2016-2020 г.

Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за миналата 2014г. представи пред присъстващите директорът на Регионална дирекция Социално подпомагане Ямбол Милена Янъкова.

Той обобщава наблюденията за изпълнението на планираните дейности в Областната стратегия, като се фокусира върху съпоставката на разкритите и липсващите услуги към края на 2014 г. Стратегията е разработена въз основа на действащото законодателство в социалната сфера. Съобразена е с националните стратегически документи, както и с националните приоритети в развитието на социалните услуги, насочени преди всичко към деинституционализацията на деца и възрастни и децентрализацията на услугите.

Приоритетните направления по които се работи са - услуги за деца и семейства в риск, услуги за деца и лица с увреждания, услуги за възрастни.

Докладът обстойно описва съществуващите социални услуги и дейности на територията на областта , като прави някой изводи и препоръки.

Визията и стратегическите цели, определени в  Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Ямбол, запазват своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи. В общинските стратегии за развитие на социалните услуги са заложени разнообразни социални услуги в общността, съобразени със спецификата на всяка една от общините.

Преходът от институционалната грижа към услуги предоставяни в общността и семейството, продължават да се реализира главно чрез разширяване на кръга от услуги, като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и реинтеграция, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища.

Развива се моделът за предлагане на услуги в домашна среда/ личен и социален асистент, домашен помощник, приемна грижа, социален патронаж, обществени трапезарии/. Запазва се устойчивата тенденция за професионализиране на приемната грижа и утвърждаването й като алтернативна социална услуга, предоставяща качествена грижа за децата в риск.    

Някой от препоръките в доклада са:

Да се осигури периодична оценка на въздействието на услугите от гледна точка на реалния ефект върху потребителите, удовлетворяване на съществуващите нужди, реално „затваряне на входа" към институционалната грижа и въздействието върху общността;

Да продължи работата по развитие на приемната грижа в област Ямбол;

Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на социалните услуги;

Важен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност на действащите заведения за социални услуги. Необходимо е да се провеждат поддържащи обучения на работещите социални работници и придобиване на подходяща квалификация за тези, които се предвижда да постъпят в сектора.

  

  •