Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

19 Октомври 2015

ОБЩИНА БОЛЯРОВО,  ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-5-601/15.10.2015 год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от  ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл.69 ал.1, чл.83 ал.1 и чл.84 ал.1 от ЗПФ

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се открие процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2016 г.

1.1. За откритата бюджетна процедура да се информират гражданите на общината чрез обявление, публикувано на електронната страница на общината, местен вестник и поставяне на видно място в населените места.

1.2. Кметовете, кметските наместници, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, звената на бюджетна издръжка и служители на общинска администрация да представят своите предложения  до 06.11.2015 г.

1.3. За получаване на предложения от местната общност да се поставят кутии на подходящите обществени  места.

2. Определям работна  комисия в състав:

Председател - Мария Янчева,  н-к отдел „Бюджет и ФСД"

Членове:

1. Йовка Дженкова -  началник отдел УСТУ

2. София Минева - началник отдел ХД

3. Пенка Палова - гл. специалист "Бюджет"       

4. Атанаска Станчева - гл. счетоводител

5. Васил Палов - гл.експерт ТСУ

които на основата на  общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза,  предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и  параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет да разработи проект за  бюджет 2016 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители, по единната бюджетна класификация, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗПФ и Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2016, ЗЗО за 2015, ЗБНЗОК за 2016 година и др.

4. Утвърждавам бюджетен календар за дейностите по подготовката на проектобюджета за 2016 г. със съответните срокове и отговорници.

Препис от настоящата  ми заповед да се връчи на длъжностните лица за  изпълнение и представена в местните медии за информация на гражданите.

Контрола по изпълнението на заповедта  възлагам на Мария Чанева, секретар на общината.

 

Нина Терзиева

                  ВРИД Кмет на община Болярово

(съгласно Реш. № 561 на ОбС и

 заповед № РД-5-544/18.09.2015г.)  

 

МЯ/ПП   

  •