Начало » Новини » Новинa
Актуално
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДА�

19 Октомври 2015

БЮДЖЕТЕН  КАЛЕНДАР

 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

 

ВИД ДЕЙНОСТ

 

 

СРОК

 

ОТГОВОРНОСТ

Определяне на приоритетите и  бюджетните насоки. Определяне на работни комисии /екип на кмета/ за подготовка на проектобюджета.

 

 

До 19.10.2015 г.

 

 

 

 

Кмет, Ръководител на бюджета, екип на кмета

Уведомяване за старта на бюджетната процедура по набиране на предложения - връчване на заповедта, изпращане на писма, съобщение по местната кабелна телевизия, местни и регионални вестници, интернет страницата на общината, поставяне на кутии за предложения от местната общност.

 

До 20.10.2015 г.

Н-к отдел БФСД

Представяне на предложения за проектобюджет 2016 г.

06.11.2015 г.

Кметове, км.наместници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и звена на бюджетна издръжка, общински служители, граждани и институции

Първи общи заседания на кметския екип и общинския съвет за обсъждане на бюджетните насоки. Разглеждане на предложенията и решения.

 

09.11. - 13.11.2015

Работна комисия

 

Изготвяне на програма за приходите и план на разходите от бюджетните звена, предоставяне и обобщаване от началник отдел БФСД за съставяне на бюджет 2016. Балансиране на приходите и разходите за държавни и местни дейности.

 

До 20 дни след получаване на указания от МФ

Ръководител на бюджета, ръководители на бюджетни звена и второстепенни разпоредители, началник отдели

 

Преглед и одобрение на проекта от екипа по бюджета

 

До 22 дни от получаване на указания от МФ

Кмет, зам.кмет, секретар, председател на общ. съвет и председатели на постоянни комисии

 

Публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2016 г.

Съставяне на протокол от проведеното обсъждане.

 

До 30.11.2015г.

Участие на граждани, неправителствени организации, представители на бизнеса и др.

Обобщаване на направените предложения на публичното обсъждане и внасяне на корекции в първоначалната разработка.

 

След провеждане на публичното обсъждане

Отдел „Бюджет и ФСД"

Разработване на материалите и внасяне на проектобюджета в общинския съвет. Разглеждане и обсъждане в постоянните комисии.

/след приемане на ЗДБРБ за 2016 г. и Постановлението за неговото изпълнение/

До 7 дни след получаване на указания от МФ

Отдел „Бюджет и ФСД

Провеждане на заседание на общинския съвет Болярово за приемане на бюджета.

 

 

15 работни дни от внасянето в ОбС

Общински съвет

Разработване на бюджета по пълна бюджетна класификация и обобщаване на бюджетите на ВРБК

 

До 10 дни след приемането на бюджета

Отдел „БФСД", счетоводители на ВРБК

Представяне на бюджета на общината пред Министерство на финансите и Сметна палата

 

 

До един месец след приемането на бюджета

Кмет, н-к отдел БФСД

 

  •