Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2016 година

29 Октомври 2015

Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2016 година

 

 

     На основание заповед № РД-5-601 от 15.10.2015 г. на временно изпълняващата длъжността кмет на община Болярово Нина Терзиева бе открита процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2016 г. С нея тя определя служителите на общинската администрация, които да представят своите предложения, местата на които да се поставят кутии за предложения на обществеността. В тази заповед настоящият кмет назначава  работна комисия, която на основата на  общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза,  предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и  параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет да разработи проект за  бюджет 2016 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители, по единната бюджетна класификация, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗПФ и Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,  изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2016, ЗЗО за 2015, ЗБНЗОК за 2016 година и др.

       В заповедта се утвърждава и  бюджетен календар за дейностите по подготовката на проектобюджета за 2016 г. със съответните срокове и отговорници. В него като срок за представяне на проектобюджет за 2016 година е определена датата 6 ноември 2016 година. Следват заседания на комисиите и останалите процедури по обсъждането и приемането на бюджета за 2016 година.

           

  

  •