Начало » Новини » Новинa
Актуално
Трето заседание на Общински съвет – Болярово

26 Ноември 2015

Трето заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

 

На 25 ноември 2015 година от 9.30 часа Общински съвет - Болярово проведе третото си заседание.  На него присъстваха кметът и секретарят на община Болярово, кметове и кметски наместници, специалисти от общинска администрация.

На заседанието, по първа точка от дневния ред, общинските съветници разгледаха, дискутираха и приеха Правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година.

По втора точка, която бе относно издигането и приемането на заместник-председател на Общинския съвет, кандидатурата на съветника от групата на БСП Димитър Михов Драгоманов бе одобрена.

В следващата точка бе уточнен съставът на Постоянните комисии на Общински съвет Болярово за мандат 2015 - 2019 година.

На това заседание бе утвърдена и новата структура на общинската администрация за мандат 2015-2019 г.; утвърдени бяха броя на кметските наместничества в общината, както и размера на трудовото възнаграждение на общинският кмет и останалите новоизбрани кметове на населени места.

            Приети бяха и Стратегия за управление на общинската собственост в община Болярово; изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2015 година. Утвърди се нов състав на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

           Местите депутати гласуваха и: предложение за делегати в Общото събрание на Регионална асоциация на общините "Тракия; предложение за представител на община Болярово и ОбС Болярово в общото събрание на "Асоциация общински гори" със седалище гр.София; относно избор на представител на Общински съвет Болярово в Областен съвет за развитие на област Ямбол; относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/; предложение на областен управител на основание чл. 198 е, ал. 5 от закона да водите за разглеждане на въпрос от „Асоциация по „В и К" на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - Ямбол на редовно заседание на 10.12. 2015 г. от 11 ч. в заседателната зала в сградата на Областна администрация - Ямбол и за съгласуване позиция и мандат От Общински съвет на община Болярово за гласуване на представителя по въпрос от дневния ред на общото събрание на асоциацията.

Общинските съветници обсъдиха и приеха и докладни записки относно: отчет за работата на в-к "Крайгранична искра" за 2015 година; одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с номер 000116 в местността "Касърова вода", по КВС на землището на с.Ситово, с ЕКАТТЕ 66679, община Болярово; учредяване право на строеж върху имот общинска собственост представляващ УПИ ІV-103, кв.23 по плана на с.Оман, община Болярово; одобряване на задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.21, кв.24 и кв.35 по ПУП на гр.Болярово, община Болярово; задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 69208.40.914 по КК на с.Стефан Караджово, община Болярово; ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово.

 

 

 

 

 

                                     

  •