Начало » Новини » Новинa
Актуално
Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2016 година

26 Ноември 2015

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2016 година

 

Лора Величкова

 

 

      На 25 ноември 2015 година от 16 часа се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2016 година. Обсъждането откри председателят на Общински съвет - Болярово, като наблегна на важността му и призова към активно участие на всички присъстващи. Кметът на община Болярово Христо Христов сподели пред присъстващите общински съветници, кметове и кметски наместници, областни и регионални медии,  специалисти от общинската администрация и граждани, че усилията за привличане на средства по проекти продължава. Общината има успешен опит в печеленето и работенето по проекти - независимо дали трангранични, национални или европейски и ще продължава да работи в тази посока. По този начин идват и допълнително средства в общината, тъй като на проекти и собствени приходи се разчита наистина много и се търси начин да се привлекат, за да е стабилна финаносово общината.Христо Христов заяви, че има още етапи до приемането на крайния вариант на бюджета, затова очаква предложения и мнения, които ще бъдат взети под внимание.

     Мария Янчева (началник на отдел «Бюджет и ФСД») разяснина присъстващите, чрез презентация предложението за бюджета на общината за 2016 година.

     От нейните думи стана ясно, че общинският бюджет е: финансовият план на общината; приходно-разходната сметка; израз на провежданата политика на местната власт. Общинският бюджет се съставя въз основа на: средства, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година; планираните собствени приходи; реализираният преходен остатък.

Публичното обсъждане на проекта за общински бюджет на община Болярово за 2016 г. се провежда на основание чл.84, ал.2 от ЗПФ и чл. 17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

            При разработване на бюджетната прогноза за следващата година в делегираните от държавата дейности са взети под внимание утвърдените с Решение на МС  № 276 от 28.04.2015г., изменено и допълнено с РМС № 859 от 03.11.2015г., единни разходни стандарти за натурални и стойностни показатели през 2016 г. В сравнение с 2015 година единните стандарти са увеличени в следните функции:   образование - средно с 5,7%; социално осигуряване, подпомагане и грижи - средно с 2%; отбрана и сигурност - с 5,5%; здравеопазване - с 13%; почивно дело, култура, религиозни дейности /читалища/ - с 8,4%

При разработване на инвестиционната програма на общината за 2016 г. са взети под внимание допусканията за развитието на региона, общински стратегии и прогнози за развитие на общината и предложения от местната общност.

Планирането  на собствените приходи за следващата година се извърши на база оценка и анализ на събираемостта им за предходните години. Особено внимание беше обърнато на постъпленията от продажба на тези нефинансови активи, които имат непостоянен характер. Постъпленията от оказваните публични услуги бяха съобразени с приетата от общинския съвет Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

            Общата сума на проектобюджета за 2016 година се очаква да достигне 5 400 000 лв.

            Предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2016 година са общо 3 144 500 лв., ръст от 4,77%. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности - 2 478 100 лв., което е с 94700 лв. повече от 2015 г. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности - 163 700 лв., с 2900 лв. повече спрямо 2015 г. Целева субсидия за капиталови разходи -  436 600 лв., с 32600 лв. повече от 2015 г. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 66 100 лв., с 18400 повече от 2015 г.

           Планираните общински приходи за 2016 г. са 1 600 000 лв. От тях : местни данъци - 260 000 лв.; общински такси - 230 000 лв.; приходи от управление на общинско имущество -  660 000 лв.; приходи от продажба на земя, сгради и  НДА  -  500 000 лв.; внесени данъци в  РБ - 50 000 лв.; преходен остатък и друго финансиране -  655 500 лв.

            Акцентите в раходната част на бюджета за 2016 г. са: социални дейности и услуги - 1 250 000 лв. - 23% , за осигуряване на дейността на : Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Дом за стари хора, Център за социална рехабилитация и интеграция, Защитени жилища, клубове на пенсионера и инвалида, програми за временна заетост, Домашен социален патронаж, новоразкритите две социални услуги в с. Мамарчево: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция за 15 бр. и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания за 8 бр.

          Образование - 887 000 лв.  - 16%. За осигуряване дейността на две общински училища с 273 ученици, една целодневна детска градина с три филиала с 35 деца, предучилищна целодневна подготовка с 53 деца.

          Здравеопазване - 40000 лв. - 1%. За медицинско обслужване на учениците в общинските училища и децата в целодневните детски градини; здравен медиатор - 6980 лв.

          Поддръжка на териториите за обществено ползване и благоустрояване (водоснабдяване и канализация, ел. енергия за улично осветление и поддръжка, поддръжка на зелени площи, чистота, ремонт улици, асфалтови кърпежи) -   371 200 лв. - 7% 

           Култура, спорт и почивно дело (читалища, музей, общоградски прояви, поддържане на спортна база и подпомагане на спортни клубове, гробищни паркове) -  299 100 лв. - 6%.

           Икономически дейности и услуги (основен и текущ ремонт на пътища, зимно поддържане, управление общински гори, общински пазар, приют за безстопанствени животни, други дейности по икономиката) -  343 714  лв. - 6%.

           Общи държавни служби (общинска администрация, кметски по населени места, Общински съвет)  - 1 000 000 лв. - 19%.

      Отбрана и сигурност (оперативни дежурни, издръжка военен отдел, МКБППМН ) - 116 000 лв. - 2%.  

             Резервен фонд - 60 000 лв. -1%.

       Общи капиталови разходи -  1 491 020 лв.,  от които: 436 600 лв. - предоставена целева субсидия от РБ; 596 286 лв. - от собствени приходи; 458 134 лв. - от други източници за финансиране

Обекти от инвестиционната програма за 2016 година:

         Основен ремонт на дълготрайни материални активи за  1 324 684 лв.

         Общински сгради кметства - Ст. Караджово 20000 лв., Мамарчево 20000 лв., Воден 20000 лв., Попово 20000 лв., Шарково 20000 лв., Ружица 10000 лв. и Г.Поляна 10000 лв. Сграда просвета - 2000 лв. ; ЦДГ 15000 лв.;  ДВХУИ - с. М.Шарково -10000 лв.; ЦСРИ Болярово - 10000 лв.; реконструкция ВВМ Воден 307351 лв.; реконструкция на водопровод Г.Крушево - 40000 лв.; реконструкция парково осветление Воден - 10000 лв.; тротоари - 80000 лв.; водостоци, язовири и мостове - 10000 лв.; читалище Болярово 350000 лв.; благоустрояване гробищни паркове 30000 лв.; ремонт ІV път Денница - Оман 10000 лв.; ремонт път Воден - Крайново - 10000 лв.; местен път М.Шарково-ДВХУИ 10000 лв.; разклони Мамарчево 10000 лв.; очакъляване на пътища Шарково, Оман, Камен връх 10000 лв.; саниране ОУ Ст.Караджово 220333 лв.; преасфалтиране улици Болярово 70000 лв.

        За придобиване на ДМА са предвидени общо 68000 лв., в т.ч. за компютри, климатици и автомобили за траурни ритуали и домашен социален патронаж. За придобиване на нематериални ДА са предвидени 98336 лв. - за проектиране на ОУ Ст. Караджово, преасфалтиране на улици, почистване на р.Поповска, рехабилитация на пътища и атрактивна база за отдих в Ст.Караджово.

          Освен председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков и общинският кмет Христов, отношение взеха и други присъстващи. Кметът на село Голямо Крушево Костадин Иванов заяви,че всяка година общинското ръководство полага много усилия, за да приключи успешно годината и да благоустроява всички населени места. Хубаво е,че в този проект на бюджета са заложени подобрения, дори и в малките населени места, радващо е и че чрез участие в проекти в бъдеще, може да станат и те по-приветливи и благоустроени, завърши господин Иванов, давайки положителна оценка на досегашната работа на общинското ръководство и специалистите в администрацията.

 

  •