Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава проект „Нови възможности за грижа”

17 Декември 2015

Продължава проект „Нови възможности за грижа"

        Община Болярово, като партньор на Агенцията за социално подпомагане, продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент" по Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа", по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Чрез нея 16 потребители, живеещи на територията на община Болярово, продължават да ползват  социалната услуга „Личен асистент". Одобрените хора с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, хората над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семействата на деца с увреждания и самотно живеещите тежко болни лица получават почасови услуги в рамките на определения им индивидуален месечен бюджет от часове. Това  помага за намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Предоставянето на услугите се извършва от 16 лични асистенти, които са преминали въвеждащо и поддържащо обучение. Качественото обслужване на потребителите се следи от екипа на проекта, които ежемесечно по график извършва вътрешен контрол, по отношение на предоставянето на социалната услугата от личните асистенти - договорените дейности, начина и времето на изпълнението им. До момента няма проблеми с предоставянето на социалната услуга „Личен асистент"- както от страна на потребителите, така и от страна на личните асистенти. Услугата е в процес на предоставяне до 29.02.2016 година.

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово като партньор по проекта на Агенцията за социално подпомагане носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане."

 

 

  •