Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово ще изпълнява нов социален проект

18 Декември 2015

Община Болярово ще изпълнява нов социален проект
Лора Величкова

      На 16 декември 2015 година в София се подписа договор между община Болярово и Агенция  за социално подпомагане" по проект „Независим живот за жителите на община Болярово". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд - по операция „Независим живот", приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 496 470, 11 лв., с планирана продължителност на изпълнение 21 месеца, от които 18 месеца  ще e доставката на услугите. Това e  социалeн проект с най-голяма продължителност разработен от общината. Той бе разработен и представен в изпълнение на своята социална политика община Болярово.

      Целта на настоящия проект, по който общината е бенефициент, е чрез доразвиване на съществуващия център за услуги в домашна среда, създаден по проект „Взаимопомощ в общността", в община Болярово да се обогати систематизираното и пълно предоставяне на необходимите социални и здравни услуги на хората в неравностойно положение в общината. Чрез реализацията на този  проект се цели постигането на промяна в разбирането за уврежданията като медицински проблем. И въвеждането на социален модел и индивидуален подход, който предоставя равни възможности за хората с увреждания и хората над 65-годишна възраст с невъзможност за самообслужване и отношението към тях като към другите членове на обществото. Всички дейности по конкретното проектно предложение са пряко насочени към подобряване качеството на живот за лицата с увреждания и самотноживеещите възрастни хора от община Болярово, чрез получаване на достъп до социални услуги в общността или в домашна среда. Ще се надгради и обогати дейността и предлагания  набор от услуги на действащия "Център за услуги в домашна среда" в община Болярово; ще продължи предоставянето на качествени социални услуги в общността или в домашна среда за предотвратяване на социално изключване и създаване на възможности за водене на самостоятелен живот на възрастните и хората със специфични нужди; ще се разшири пространственият обхват на предоставяните услуги и тяхното разнообразие; ще се повиши качеството на живот - както на предоставящите услуги, така и на потребителите. За устойчиво развитие на услугите местните институции и заинтересовани страни ще участват активно в реализацията на проекта с цел изграждане на капацитет за планиране и управление на предоставянето на социални услуги в общността и създаване на местна собственост върху проекта. Цели се също допълване и надграждане на резултатите, постигнати от изпълнението на проект "Взаимопомощ в общността".

 

  

  •