Начало » Новини » Новинa
Актуално
Четвърто заседание на Общински съвет – Болярово

22 Декември 2015

Четвърто заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

На 21 декември 2015 година от 9.30 Общинския съвет - Болярово проведе своето четвърто заседание.  

На него общинските съветници обсъдиха и приеха докладни записки относно: предложение за основното месечно трудово възнаграждение на председателя на ОбС Болярово през първата година от мандата 2015-2019 година;  предложение за определяне на възнаграждението на общинските съветници и при неучастие в заседание на ОбС или неучастие в заседание на постоянна комисия от полагащото му се месечно възнаграждение;    приемане Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода месец януари 2016 г.- декември 2016 година;  предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, публична общинска собственост, намиращ се в с. Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол и представляващ масивна сграда читалище със застроена площ 364,00 кв.м/триста шестдесет и четири кв.м/, построена върху общинско дворно място в УПИ І-220 /едно-римско, двеста и двадесет-арабско/, кв.16 /шестнадесет/ по плана на селото при граници на дворното място на улица, улица, УПИ ІІ-226, УПИ І-221 на Народно читалище "Просвета - 1927 с. Голямо Крушево" със седалище с. Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол; отдаване под наем за 2015-2016 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово; продажба на съсобствен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-50, кв.17 по плана на с.Стефан Караджово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с. Горска поляна, община Болярово;  отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; приемане на план-сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2016 година; промяна на бюджета на Общината за 2015 година.  

  •