Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

26 Януари 2016

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

 

     На 21 януари 2016 година се проведе първото заседание на комисия, назначена със заповед № РД-5-44/22.01.2016 г. на кмета на община Болярово във връзка с открита процедура на  основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП (одобрена с Решение № РД-5-706/09.12.2015 г. на кмета на община Болярово) за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на проектиране и изпълнение на строителство във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Болярово": Обособена позиция 1: Обект на ул. „Граничарска" № 1; Обособена позиция 2: Обект на ул. „Граничарска" № 15;

Обособена позиция 3: Обект на ул. Девети септември" № 35.

    Комисията, с председател Йовка Димитрова Дженкова (гл. експерт в отдел УСТУ в община Болярово) отвори и разгледа постъпилите в срок оферти. Общо фирмите, подали оферти по различните обособени позиции са девет: ОБЕДИНЕНИЕ  „ЕВРО ЕКО Болярово"- гр. София; „ПАНОВ" ЕОО - гр. Варна; „САНА"ДЗЗД - гр. Бургас; „ПИ ЕС ПИ - ИНЖЕНЕРИНГ „ДЗЗД - гр. София; „ДЗЗД ИМСТИ-ЕКА СТУДИО"- гр. Ямбол;  „КОНСОРЦИУМ АП ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД - гр. София; „ИНДЖОВ  19" ЕООД - гр. Ямбол; ОБЕДИНЕНИЕ „ГРАНИЧАР-2016"- гр. Ямбол и ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИ ЗА БОЛЯРОВО-2016"- гр. Ямбол.  

  •