Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово назначи медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа”

9 Февруари 2016

Болярово назначи медицински специалисти

 по Проект „Нови възможности за грижа"

 

         Община Болярово, в качеството си на партньор по проект „Нови възможности за грижа" във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5, назначи медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер", които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

         Процесът на кандидатстване, подбор и наемане на медицинските специалисти по проекта и определяне на потребители на здравни услуги се извършва при недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и др. Здравните услуги за потребителите на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" ще се предоставят през месец февруари 2016 г., по предварително изготвен месечен почасов график на медицинския специалист.

        Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

 

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово като партньор по проекта на Агенцията за социално подпомагане носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане."

 

 

 

 

 

 

 

 

  •