Начало » Новини » Новинa
Актуално
Супервизия на наетите лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа”

9 Февруари 2016

Супервизия на наетите лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа"

 

            Община Болярово като партньор на Агенцията за социално подпомагане продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент" по Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Във връзка с изпълнение на Дейност 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата" на 3 и 4 февруари 2016 г. се проведе супервизия на личните асистенти разделени на две групи по 8 лица. Община Болярово осигури зала за провеждането. Супервизията се проведе от определения служител на дирекция „Социално подпомагане" гр. Елхово г-жа Събева.

           Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Болярово като партньор по проекта на Агенцията за социално подпомагане носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане".

 

 

 

 

 

 

 

  •