Начало » Новини » Новинa
Актуално
Местна инициативна група - Елхово проведе две от информационни срещи в Болярово

10 Февруари 2016

Местна инициативна група - Елхово проведе две от информационни срещи в Болярово

 

 

      Местна инициативна група - Елхово започва кампания по запознаване на местните общности от Елхово и Болярово с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини.

      В рамките на кампанията бяха планирани четири събития, като първите се проведоха  на територията на община Елхово. На 8 февруари 2016 година в Болярово се проведоха две

информационни срещи и на територията на община Болярово. На едната среща присъстваха жители на общинския център, а на втората - от голяма част от населените места на територията на общината. Всички те бяха представители на различни групи - общинска администрация, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата.

     Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности"  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ - РА и Местна инициативна група - Елхово в партньорство с Община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.

     Ключов фактор за успешното разработване и прилагане на Стратегия за ВОМР (Водено от общностите за местно развитие) е включването на местните общности и заинтересовани страни във всеки един от етапите на работа.

     Секретарят на община Болярово Мария Чанева представи пред боляровските потенциални бенефициенти госпожа Нели Кадиева - координатор по проекта на МИГ - Елхово. Госпожа Кадиева и останалите членове на екипа разясниха пред аудиторията възможностите за подготовката на стратегията, допустимите варианти за включване и евентуалните бъдещи начини за изготвяне на проекти - какви бенефициенти могат да правят, в какви области и как ще се одобряват и финансират.

     Подробни разяснения по тези и други въпроси, свързани с изготвянето на стратегията, ще бъдат направени на семинар, който ще се проведе на 12 февруари в град Болярово. По проекта с продължителност 6 месеца е планирано изпълнението на няколко групи дейности, насочени към: популяризиране процеса на разработка на стратегията: информационни кампании и дейности в населените места като информационни материали, организиране на срещи, семинари и конференции, публикуване на информация в регионални медии; обучения на екипа на МИГ, на представители на партньорите и местни лидери; проучване и анализ на територията; дейности по подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на общините Елхово и Болярово, включващи работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания.

 

 

 

 

 

  •