Начало » Новини » Новинa
Актуално
Шесто заседание на Общински съвет - Болярово

29 Февруари 2016

Шесто заседание на Общински съвет - Болярово

 

           На 29 февруари 2016 година Общински съвет -Болярово проведе своето шесто заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Болярово през 2016 г.; отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2015 г.; приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2016 г.; отчет за изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2015 г.; бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г. на община Болярово; план за противодействие на тероризма в община Болярово; предоставяне под наем или аренда на пасища и мери - общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2016/2017 година; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Горска поляна, община Болярово; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Попово, община Болярово; предложение  на областен управител на основание чл.198 е ал.5 от закона за водите за  разглеждане на въпроси от Асоциация  по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К" ЕООД Ямбол" на редовно заседание на 18.03.2016 г. от 13.00 ч. в заседателната зала  в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет  на община Болярово  на представителя по въпросите от дневния ред на общото събрание на асоциацията;относно предложение за приемане на решение № 6 от 15.01.2016 г. по адм. дело № 156 от 2015 г. по описа на Административен съд Ямбол, с което е обявена нищожност на Наредба № 1 за осигуряване на обществен ред, безопасност на движение, пожарната и аварийната безопасност в общи на Болярово в частта на разпоредбите на чл.3 т.6; чл.3 т.8а; чл.3 т.8б и оставя без разглеждане - чл.7 ал.4 поради липса на предмет; кандидатстване с проект "Нарастване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез инвестиции в читалищна и културна инфраструктура" по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.; кандидатстване с проект „Въвеждане на система за превенция на наводненията в трансграничния регион Болярово-Кофчаз" по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020; кандидатстване с проект "Съвместни трансгранични инициативи за създаване на екологично чист регион" по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020; предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор № 69208.40.914 по кк на село Стефан Караджово, община Болярово и предложение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска собственост с идентификатор № 69208.40.914 по кк на село Стефан Караджово, община Болярово на  Народно читалище "Възраждане-1912" със седалище гр.Болярово и адрес на управление ул."Девети септември" № 25, с булстат № 000962827, регистрирано с решение № 2241 от 22.12.1997 г. по ф.д.№ 717 от 1997 г. в Ямболския окръжен съд, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел № 5, том 1, стр. 157, партида 79 по ф.д. № 717 от 1997 г., представлявано от председателя Костадин Стоянов Иванов от гр.Болярово за ПИ с идентификатор № 69208.40.914 с  площ 3489 кв.м., заедно с построените в него вилна сграда с идентификатор № 69208.40.914.1 със застроена площ 102 кв.м. на два етажа, друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 69208.40.914.2 със застроена площ 24 кв.м. на един етаж, друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 69208.40.914.3 със застроена площ 57 кв.м. на един етаж, друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 69208.40.914.4 със застроена площ 9 кв.м. на един етаж, друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 69208.40.914.5 със застроена площ 8 кв.м. на един етаж и друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 69208.40.914.6 със застроена площ 64 кв.м. на един етаж; ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово.

 

  •