Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отворени бяха оферти по три публични покани

27 Април 2016

Отворени бяха оферти по три публични покани

          По три процедури чрез публични покани бяха отворени оферти в община Болярово в периода 15-22 април 2016 година.

          На 15 април бе първото заседание на комисията с председател Мария Кирова Янчева. Тя отвори офертите на кандидатите по процедура с предмет „Доставка и оборудване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", по проект № BG05M9OP001-2.002-0236-С01 „Независим живот на жителите в община Болярово", процедура № BG05M9OP001-2.002 - Независим живот, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

          На 20 април от 10 часа, комисия с председател Мария Янева Чанева отвори оферти по публична покана с предмет „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Болярово".

          На 22 април от 10 часа, комисия с председател Мария Янчева отвори офертите по публична покана с предмет „ Доставка на оборудване за нуждите на община Болярово" - Мултифункционално лазерно устройство, монитор, компютърна конфигурация, монохромен лазерен принтер, цветен лазерен принтер, софтуер на компютрите.

         Подробности за класираните оферти и избраните фирми - на сайта на община Болярово (Профил на купувача).

 

  •