Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово с два одобрени проекта от Министерство на образованието и науката

21 Юни 2016

Община Болярово с два одобрени проекта от Министерство на образованието и науката

 

           Два нови проекта на община Болярово са одобрени от Министерство на образованието и науката. И двата са по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Предстои подписването на договорите и по двата одобрени проекта.

          Първият проект е с бенефициент Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, с партньори: община Болярово, СОУ „Д-р Петър Берон" и ОУ „Стефан Караджа" и е на стойност 350 644 лв. Наименованието му е „Заедно да учим и творим", а наименованието на процедура: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", срокът за изпълнение е 24 месеца.

        Основни дейности по проекта са: работа с учениците: подобряване на образователната среда в училище чрез закупуване на допълнителни спортни, учебни и други пособия и материали; съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; работа с родителите; преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

       Вторият проект е с наименование „Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината" (Приоритетни оси: „Образователна среда и активно социално приобщаване"; наименование на процедура: Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение).

      Бенефициент е община Болярово, партньори: ЦГД „Здравец" и филиали и НЧ „Възраждане - 1912 г." Общата стойност е 134 607.36 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение - 36 месеца.

      Дейностите са насочени към създаване на условия за подпомогне децата от етническите малцинства и маргинализираните обществени групи, да получат успешна професионална, социална и личностна реализация. Проектът предвижда дейности по осигуряване на пълноценен достъп на децата от бедните ромски и български семейства до предучилищна подготовка и възпитание, чрез работа с психолог и логопед. Предвидена е и работа с детски учители и преподаватели с цел повишаване на квалификацията на педагозите от общината за работа в мултикултурна среда, като в същото време се преодоляват негативните обществени нагласи, основани на етнически произход. Включени са и информационни и обучителни срещи с родители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •