Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извънредно заседание на Общински съвет – Болярово

23 Юни 2016

Извънредно заседание на Общински съвет - Болярово

 

На 21 юни 2016 година Общински съвет - Болярово проведе своето единадесето извънредно заседание.

            На него общинските съветници приеха докладни записки относно:  одобряване на споразумение за партньорство с всички партньори по проект „Заедно да учим и творим" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 и одобряване на споразумение за партньорство с всички партньори по проект „Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001 - „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

                                                                         

 

                  

                            

                  

 

                              

  •