Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава работата по проект „Независим живот за жителите на община Болярово”

28 Юни 2016

Продължава работата по проект „Независим живот за жителите на община Болярово"

Продължават дейностите по проект „Независим живот за жителите на община Болярово". Проектът бе представен на 30 март 2016 година, когато се проведе начална пресконференция.           

След сформирането на екипа по проекта и извършване на оценките бяха назначени 49 лица в активна възраст на позициите „личен асистент", „домашен помощник", „социален асистент", които вече оказват подкрепа за лична помощ, комунално-битови дейности и подкрепа на социално включване в дома на потребителите.

На 31 май 2016 година бе сключен на договор със спечелилата фирма за изпълнение на строително-монтажните работи - „Инджов 19" ЕООД - гр. Ямбол. На този етап ремонтните дейности са приключили.

Към настоящия момент по проекта са назначени медицинска сестра, рехабилитатор и психолог.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес", Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа до хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване", по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

 

 

  •