Начало » Новини » Новинa
Актуално
Инвестиционното предложение за кариерата край Малко Шарково не е одобрено от РИОСВ

27 Юли 2016

Инвестиционното предложение за кариерата край Малко Шарково не е одобрено от РИОСВ

 

          Добра новина за жителите на общината, на село Малко Шарково, природозащитници и всички, подкрепящи идеята за чиста околна среда е решението на Регионална инспекция по околна среда и води Стара Загора. Тя не е одобрила осъществяването на инвестиционното предложение за добив на индустриални минерали на софийските фирми „Елимар" ООД  и „Минера- ММ" ООД, срещу което от години местните хора от Малко Шарково, подкрепени от общинска администрация и от Общинския съвет се борят от самото начало. Това става ясно от решение по оценка за въздействието върху околната среда на РИОСВ - Стара Загора  от 15 юли 2016 г. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административен съд- Стара Загора. 

        При общественото обсъждане на оценката за въздействие на околната среда през август миналата година местните хора организираха своеобразен протест, за да изразят категоричното си несъгласие да загубят чистата природа, спокойствието и условията за туризъм, които предлолага язовир Малко Шарково заради кариерата за добив на индустриални минерали.

        Самото инвестиционно предложение предвиждаше да се добиват индустриални минерали (габродиоритови порфирити и базалти) от находище „Болярка" в землището на с. Малко Шарково. Находището е разположено на възвишението Кайряка край селото. Най-близката част от находището се намира на 762 м западно от първите къщи на Малко Шарковои на 2,4 км от язовир Малко Шарково, до който е и Домът за възрастни хора с умствена изостаналост.

        Предвидено е в началото добивните работи да започнат в най-отдалечената част на находището от селото, но самата концесия е за 35 години и затова в края на периода ще се стигне и до най-близката част от селото. Самото добиване ще става с пробивно-взривни работи, след което взривената скална маса ще се транспортира с товарни автомобили до полумобилна трошачно-сортировъчна инсталация, където ще се извършва трошене и фракциониране на материала.

        Предвижда се за едно взривяване да се използва от 4 до 8 тона взривно вещество, като за една календарна година ще се провеждат максимум две взривявания.

В решението се казва, че площта на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но концесионната площ е разположена в границите на защитените зони „Дервентски възвишения" и „Делвенстски възвишения - 1". След като са огледали предоставената документация специалистите преценят, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значитгелно отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видовете, които са предмет на опазване на двете защитени зони.

      В решението се казва още, че по време на изготвяне на доклада за оценка на въздествието върху околната среда са извършени съгласувания с Регионална здравна инспекция - ямбол, Басейнова дирекция - Пловдив, извършено е и обществено обсъждане, след което в РИОСВ - Стара Загора са постъпили становища както в подкрепа на проекта, така и за неговото неодобрение. Като основни мотиви за неодобряването са посочени замърсяването наводите в района, зстрашаване на биологичното разнообразие, застрашаване на най-близките къщи и здравето на хората, невъзможност за развитие на други дейности в района като земеделие и туризъм, ако добивът започне.

        От Българското дружество за защита на птиците и Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани" са представили становища, че територията на инвестиционното предложение включва важни хранителни местообитания на защитения вид царски орел и че районът се използва целогодишно от царските орли.              При научни изследвания е доказано, че районът на Дервенските възвишения и язовир Малко Шарково се използват от 3 до 8 индивида от защитения вид. А на 1 км от територията на инвестиционното предложение се намира гнездо на царски орел. През 2015 г. територията е заета от двойка, която гнезди само на 200 м от страто гнездо и е излюпено едно малко. Според тях инвестиционното предложение ще доведе до прогонването на гнездящата двойка царски орли, което е в противоречие с целите на Натура 2000. Според еколозите наличието на тежка техника само на 3 км от действащото днездо на царски орли ще прекъсне мътенето и ще прогони птиците, а дългият срок на концесията от 35 г. ще ги изгони окончателно, а обикновено те се хранят и почиват в радиус от 2 км от гнездото. Територията на инвестциионното предложение е важно местообитаване и на дружги защитени птици. Казва се, че в защитените зони „Дервентски възвишения" са установени 99 вида птици, от които 34 са включени в Червената книга на България, 26 в европейска директива за защита на дивите птици, 84 са включени в Закона за биоразнообразието, а 97 - в Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

На 8 април тази година е извършена последна проверка от РИОСВ - Стара Загора, съвместно с БДЗП, „Зелени Балкани" и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, която е открила новото изкуствено изградено гнездо на царските орли, използвано от тях през 2015 г., което е само на 780 м от площта на находището, установено е и друго гнездо, в което има женска птица от защитения вид, разположено на дърво в близост до язовир Малко Шарково, което е на 2,5 км от находището. Становището на Института по биоразнообразието към БАН е било, че добива на индустриални минерали в землището на Малко шарково би имало значителен негативен ефект върху популацията на царския орел в България и спрямо други защитени видове.

        Точно наличието на гнезда на царски орли в близост до находището е причина РИОСВ - Стара Загора да излезе със становище, че не одобрява осъществявавено на инвестиционното предложение.  

  •