Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тринадесето заседание на Общински съвет-Болярово

29 Юли 2016

Тринадесето заседание на Общински съвет-Болярово

 

 

 

            На 28 юли 2016 година Общински съвет-Болярово проведе своето тринадесето заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землищата на с. Крайново, с. Оман, с. Дъбово, община Болярово; продажба на поземлен имот с идентификатор № 69208.16.735 - частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Стефан Караджово; предоставяне под наем чрез търг на пасища и мери - общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2016/2017 година; предложение за предоставяне на дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози в община Болярово; използване на отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за финансиране на изготвянето на морфологичен анализ на отпадъците на община Болярово; участие на община Болярово с проектно предложение по проект „Красива България" на Министерството на труда и социалната политика; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС Болярово на предоставен от Областен управител на област Ямбол протокол № 3 от 19.07.2016 г. от проведено редовно общо събрание от 11,00 часа на „Асоциация по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К" ЕООД Ямбол" за взетите решения по предложенията от дневния ред разгледани на общото събрание с което е дадена преди това в заседание на ОбС Болярово от 29.06.2016 г. с решения на ОбС Болярово позиция и мандат на кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2016 година; определяне на представител от Общински съвет - Болярово за включване в състава на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

          Няколко бяха отчетите, които местните депутати утвърдиха на тази сесия: отчет за изпълнение на актовете /решенията/ на Общински съвет за първото шестмесечие 2016 г.; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за второто тримесечие на 2016 година; приемане отчета за изпълнение бюджета на общината и състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2016 г.;  отчет за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2016 година; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                 

  •