Начало » Новини » Новинa
Актуално
Четиринадесето (извънредно) заседание на Общински съвет - Болярово

25 Август 2016

Четиринадесето (извънредно) заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

На 25 август 2016 година Общински съвет - Болярово проведе четиринадесетото си /извънредно/ заседание.

 Няколко бяха точките, налагащи спешното вземане на решения. Именно поради тази причина местните депутати разгледаха, обсъдиха и единодушно приеха докладни записки относно: кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „Реконструкция на водопроводна мрежа в населените места на община Болярово" съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка  7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „Нарастване на туристическата привлекателност на граничния регион чрез инвестиции в читалищната и културна инфраструктура" - Читалищен дом в гр.Болярово - трети етап", съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение „Благоустрояване на улици в град Болярово, община Болярово", съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г., за прилагане на подмярка 7.2." Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Освен докладни записки във връзка с кандидатстване по проекти, общинските съветници гласуваха и още две предложения: относно определяне на представител от Общински съвет - Болярово за включване в състава на Общински съвет  за намаляване на риска от бедствия и относно приемане на допълнителен годишен план-2016 година и ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово за задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев през 2016 год.

 

 

  •