Начало » Новини » Новинa
Актуално
Равносметка, наситена с хуманни дела

24 Декември 2016

Равносметка, наситена с хуманни дела

Бинка Величкова

         Червеният кръст е организация, която отдавна се е превърнала в синоним на действено човеколюбие, на добротворчество и всеотдайност, на доброволно себеотрицание с грижа за другите. Ръката, протегната в беда, е безценен жест, който означава неимоверно много за нуждаещите се в кризисни ситуации. А реалността в наши дни потвърждава това непрестанно!

           Неизмеримо богата е дейността на общинските доброволни червенокръстки формирования. Това доказа и отчетът на работата на Общинския съвет на БЧК-Болярово, изготвен от председателя София Минева, с който тя запозна делегатите по време на проведеното отчетно-изборно събрание, състояло се на 16 декември 2016 г. Гости на мероприятието бяха инж. Митко Филипов, директор на Областния съвет на БЧК - Ямбол, Ваня Георгиева - член на Областния съвет на БЧК, както и двете сътруднички (на областно ниво) Добриела Праматарова и Гергана Георгиева. Представител на общинското ръководство бе секретарят на общината Мария Чанева, също официален гост.

           Преди започване на деловата част, гостите от град Ямбол зарадваха с големи коледни пакети в красиви опаковки множество ученици с нисък социален статус от боляровското, както и от училището в с. Стефан Караджово. А радостта в очите им бе затрогваща!

            Откривайки събранието, председателстващата К. Гюрова, средищен директор на детска градина „Здравец" (и филиалите в с. Воден, с. Шарково и с. Стефан Караджово) предостави думата на госпожа Минева за отчетния доклад. Той обхващаше дейността на Общинския съвет на БЧК-Болярово през целия 4-годишен мандат на ръководните и контролните органи в рамките на БЧК. Период, изпълнен с предизвикателства - свързани със сложните социално-икономически условия в демографските проблеми, както и с възникналите кризисни ситуации от природен характер. Но дейците на БЧК в община Болярово всякога съумяват да дадат адекватен отговор, изпълнявайки хуманитарната си мисия в съответствие с Устава на БЧК и вътрешноорганизационните документи.

            Нещо повече - Общинският съвет на БЧК се утвърди през годините като достоен партньор на местната власт и другите институции в решаването на сериозни социални проблеми, касаещи големи групи от хора с различна степен на уязвимост. Проявявайки гъвкавост и креативност, разбира се, за да отговори на очакванията на нуждаещите се - съобразно ролята и отговорностите, които е поела тази високохуманна организация. Тя включва 7 дружества, а и членската маса също се запазва през изтеклия четиригодишен мандат  - 500 души, тоест около 12 % от населението на общината ни. Това покритие е най-високо не само спрямо останалите четири общински структури на БЧК в област Ямбол, но и за страната.

            Благотворителните фондонабирателни кампании по принцип са насочени към подпомагане на социалнослаби граждани и хора с увреждания. Традиционно се организират кампании във връзка с празнуването на Великден и Коледа, подкрепяни щедро и с готовност от общинското ръководство.

            Раздавани са (на траншове) помощи от интервенционните запаси на Европейския съюз - на индивидуални бенефициенти от всички селища в община Болярово. През 2013 г. са подпомогнати общо 294 лица.

            През 2015 г. е проведена кампания за набиране на дрехи за деца и ученици от социалнослаби семейства. Отзовават се много физически лица и организации. Подпомогнати са част от учениците в Болярово, а в село Стефан Караджово са обхванати всички ученици.

           През 2016 г. отново е получена и раздадена помощ от Фонда за европейско подпомагане, като бенефициенти на първи транш са 298 лица, а на втория - 281 лица. Общата стойност на получената помощ е 18 101 лв. Допълнително са подпомогнати 55 бенефициенти от социалните заведения в община Болярово.

           Работи се усилено и за превенцията на водния травматизъм сред децата и младежите. Чрез поредица от обучения учениците се запознават с опасностите при къпане и начините за справяне при воден инцидент. Тази обучителна дейност се осъществява от учителите по физическо възпитание, класните ръководители или медицински специалисти.

          Мениджмънт на бедствията включва работата на общинската организация на БЧК върху превенцията и готовността на местното население за реакция в бедствени ситуации. Организират се специализирани обучения с практическа насоченост - като например това за служителите на общинската администрация, с лектор д-р Панайот Попов (БЧК - град Ямбол).

          Интензивна дейност развиват и двата младежки клуба, функциониращи към училищата в Болярово и Стефан Караджово. Ежегодно те участват в областни състезания на ученическите екипи по първа помощ и се представят достойно. Организират благотворителни кампании, участват в съвместни инициативи с млади хора от страната  отбелязват подобаващо дати, кореспондиращи с дейността на БМЧК, обменят се добри практики. Отчетените високи резултати несъмнено се дължат на всеотдайния труд на доброволците. Затова им се отдава значимото. През годината със звания са отличени: Валентин Димитров, Преслава Терзиева, Галена Герджикова, Събина Тодорова, Дора Карагьозова, Лора Величкова, Нели Христова, Таня Ончева, Плавен Димов.

         Последваха изказвания, визиращи, както посоченото в отчетния доклад, така и споделяне на впечатления от работата през този период. Десетокласникът от СУ „Петър Берон"- град Болярово Пламен Димов разказа вълнуващо за обучението, проведено наскоро в общинската хижа край с. Стефан Караджово, ръководено от училищния лекар Янко Анев. На свой ред г-н Анев разказа за отговорната работа на БМЧК и техния интересен организационен живот. Той отправи благодарности както към общинското ръководство, така и към Областния съвет на БЧК за оказваната подкрепа и съдействие.

        Председателят на Контролната комисия към Общинския съвет на БЧК Нели Христова също поднесе своя отчет. Заслужено максимална бе оценката на гостите от Ямбол за стореното през годините (инж. Филипов и В. Георгиева). Отправени бяха и пожелания за бъдеща ползотворна работа.

        После се пристъпи към избора - на председателя и членовете на Общинския съвет на БЧК, като за председател достойно бе преизбрана София Минева. Заместник-председател ще бъде Янко Анев, членове - Калина Гюрова, Златина Николова и Събина Тодорова. В състава на Общинската контролна комисия влизат: Нели Христова, Стела Андреева и Мария Тодорова. Избрани бяха делегати на Общото събрание на Областния съвет на БЧК. Накрая бяха набелязани насоки за работата на Общинския съвет на БЧК през следващия мандат и бе приет план за неговата работа през 2017 година. 

  •