Начало » Новини » Новинa
Актуално
Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2017 година

10 Януари 2017

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2017 година

 

Лора Величкова

 

 

        На 9 януари 2017 година от 14 часа се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2017 година. Обсъждането откри председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, като наблегна на важността му и призова към активно участие на всички присъстващи. Кметът на община Болярово Христо Христов сподели пред присъстващите общински съветници, кметове и кметски наместници, регионални медии,  специалисти от общинската администрация и граждани, че усилията за привличане на средства по проекти продължава. Общината има успешен опит в печеленето и работенето по проекти - независимо дали трангранични, национални или европейски. И ще продължава да работи в тази посока. По този начин идват и допълнително средства в общината, тъй като на проекти и собствени приходи се разчита наистина много. И се търси начин да се привлекат, за да е стабилна финаносово общината. Христо Христов заяви, че има още етапи до приемането на крайния вариант на бюджета, затова очаква предложения и мнения, които ще бъдат взети под внимание. По негово мнение, общината приключи добре финансовата година, няма неразплатени сметки към нито една институция, а контролът е бил засилен, чрез извършените няколко проверки през изминалата година. Основно средства в капиталовата програма са заложени в пътната инфраструктура на нанселените места в общината, една добра инвестиция, по негово, а и по общо мнение.

        Мария Янчева (главен експерт «Бюджет и ФСД») разясни на присъстващите чрез презентация предложението за бюджета на общината за 2017 година.

       От нейните думи стана ясно, че общинският бюджет е: финансовият план на общината; приходно-разходната сметка; израз на провежданата политика на местната власт. Общинският бюджет се съставя въз основа на: средства, заложени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година; планираните собствени приходи; реализирания преходен остатък.

       Публичното обсъждане на проекта за общински бюджет на община Болярово за 2017 г. се провежда на основание чл.84, ал.2 от ЗПФ и чл. 17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

       При разработване на бюджетната прогноза за следващата година в делегираните от държавата дейности са взети под внимание утвърдените с Решение на МС № 304/2016 г., изменено и допълнено с РМС № 920 от 02.11.2016 г., единни разходни стандарти за натурални и стойностни показатели през 2017 г. В сравнение с 2016 година единните стандарти са увеличени в следните функции: образование - средно с 6,6%; социално осигуряване, подпомагане и грижи - средно с 5,6 %; общи държавни служби - с 4,4%; почивно дело, култура, религиозни дейности /читалища/ - с 3,1%. Във функциите „Отбрана и сигурност" и „Здравеопазване" предоставените средства са по-малко в сравнение с миналата година средно с 3%.

       При разработване на инвестиционната програма на общината за 2017 г. са взети под внимание допусканията за развитието на региона, общински стратегии и прогнози за развитие на общината и предложения от местната общност.

       Планирането на собствените приходи за следващата година се извърши на база оценка и анализ на събираемостта им за предходните години. Особено внимание беше обърнато на постъпленията от продажба на тези нефинансови активи, които имат непостоянен характер. Постъпленията от оказваните публични услуги бяха съобразени с приетата от Общинския съвет Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

        Общата сума на проектобюджета за 2017 година се очаква да достигне 5 700 000 лв.

         Предоставените средства от централния бюджет на община Болярово за 2017 година са общо 3 609 993 лв., ръст от 10,2 % спрямо миналата година. Обща субсидия за финансиране на държавните дейности - 2 885 093 лв., което е с 309 293 лв. повече от 2016 г. Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности - 169 100 лв., с 5 400 лв. повече спрямо 2016 г. Целева субсидия за капиталови разходи -  482 500 лв., с 45 900 лв. повече от 2016 г. Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 73 300 лв., с 7 200 повече от 2016 г.

       Планираните общински приходи за 2017 г. са 1 849 495 лв. От тях: местни данъци - 250 000 лв.; общински такси - 155 495 лв.; приходи от управление на общинско имущество -  1 074 000 лв.; приходи от продажба на земя, сгради и  НДА  -  410 000 лв.; внесени данъци в  РБ - 40 000 лв.; преходен остатък и друго финансиране -  240 512 лв.

       Акцентите в разходната част на бюджета за 2017 г. са: общи държавни служби - 1 036 300 лв.; отбрана и сигурност - 116 030 лв.; образование - 1 130 923 лв; здравеопазване - 38 621 лв.;  социални дейности и услуги - 1 621 626 лв.; поддръжка на териториите за обществено ползване и благоустрояване - 460 671 лв.; култура, спорт и почивно дело - 213 600 лв.; икономически дейности и услуги - 300 000 лв; резервен фонд - 100 000 лв.

       Общи капиталови разходи - 1 273 618 лв.,  от които: 482 500 лв. - предоставена целева субсидия от РБ; 121 253 лв. - целеви трансфери; 199 729 - от собствени приходи; 470 136 лв. - от други източници за финансиране

      Обекти от инвестиционната програма за 2017 година: основен ремонт на дълготрайни материални активи за  941 552 лв.; за придобиване на ДМА са предвидени общо 162 500 лв., а за придобиване на нематериални дълготрайни активи са предвидени 169 566 лв.

     Освен председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков и общинският кмет Христов, отношение взеха и други присъстващи. Кметовете на селата Стефан Караджово и Воден дадоха своите предложения. Заместник-председателят на Общински съвет - Болярово Димитър Драгоманов определи бюджетът като балансиран и предложи да се увеличат средствата за спорт и туризъм. Жельо Желев (експерт по икономически дейности в общината) и Димитър Дичев (учител в основното училище в Стефан Караджово) също взеха отношение. Общинският кмет заяви, че новите предложения ще бъдат обмислени и проектобюджетът в своя краен вариант, ще бъде приет в края на месеца, на заседанието на Общинския съвет.

 

  •