Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отчетно-изборно събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа”- Болярово

28 Май 2017

Отчетно-изборно събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа"- Болярово

Лора Величкова

 

        На 26 май 2017 година се проведе отчетно-изборното събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа"- град Болярово. То протече при следния дневен ред: отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2016 г.; отчет за финансовото състояние за 2016 г.; отчет на КРК на сдружението за 2016 г.; приемане на бюджета на сдружението за 2017 г.; избор на ръководни органи - УС, КРК, председател на УС и КРК;

избор на делегат, представител за Общото събрание на НЛРС-СРЛБ; разни.

        Събранието бе открито от председателя на ЛРС „Странджа" общинският кмет Христо Христов. Той представи официалните гости: г-жа Димитрова (представител на Държавно горско стопанство - Елхово) и Милен Костадинов (началник на ГПУ-Болярово). За председател на събранието бе избран Ончо Николов, а за протоколчик - Филка Кръстева.

       Подробен и изчерпателен бе отчетът за дейността на сдружението за 2016 г., представен от ловния специалист Димитър Драгоманов. За поредна година той подчерта и успехите, и слабостите на всяка една от дейностите при членуващите 14 ловно-рибарски дружинки и най-вече недостатъците и слабостите в закона, уреждащ нормативно тези дейности.

       От отчета стана ясно, че общото мнение на ръководството и членуващите дружинки е, че трябва да се осъвременят и изменят някои законови пречки, които на практика спират регулирането на хищническите запаси.

       Общата ловна площ, която стопанисва ЛРС „Странджа" - Болярово е 52 906 хектара. През 2016 година значително са увеличени ловно-стопанските мероприятия. В ловните райони, предоставени от ДГС - град Елхово се извършват следните основни мероприятия по стопанисване на обитаващите видове дивеч: установяване на запаса на едър и дребен дивеч и планиране на ползването; грижа за дивеча през зимата и размножителния период; разселване на дивеча в природата; регулиране на числеността на хищниците и скитащите кучета; изготвяне на графици за ползване и организиране на ловните излети. Пролетната таксация, която е основно ловно-стопанско мероприятие, чрез което се определя правилното ползване на дивеча, тази година се проведе на 18 март. Тя се провежда по изготвен график с подробни указания за начина на преброяване на дивеча от ръководството на сдружението, съвместно с представители на ДГС - Елхово.

       С таксацията, целогодишните наблюдения и отчета на отстрела се установяват наличните и действителни запаси на дивеч. След обобщаването на данните, в отчета се отчита: при допустим запас на благороден елен 80 броя, се отчита действителен запас на 89 броя, като през изминалата 2016 година не се отчита отстрел на този вид. Което се обуславя от ограничението трофейният отстрел да се извършва.

       Стабилизиране през отчетния период има при сърната - при допустим запас по ЛУП 677 броя, нейния брой по данни от таксацията е 782. През предходната година са отстреляни три сърни от дружинките на Ситово, Шарково и Воден.

         При дивата свиня се наблюдава завишен запас - от допустим запас 108, отчитаме 426. При план 250, се отчетат 260. Това е пряк резултат от целогодишните грижи на ловците

         Тук с тревога де отбелязва, че  поради интересът към отпускането на различните видове субсидии, броят на рогатият едър добитък нараства значително и отглеждането му чрез електронни пастири. Те затварят пътищата към ловищата, а в някои случаи те са и оградени. Необходимо е да се реагира с промени в ЗЛОД. Основните изисквания да развъждане и присъствие на този вид са: наличие на достъпна и достатъчна храна; наличие на трайни и надлежни убежища; условия за размножаване и спокойствие.

       През отчетения период запасите от заек остават незадоволителни, въпреки отчетения през пролетната таксация лек прираст. При допустим запас 4230, се отчитат едва 1474. Тук мерките, които трябва да се вземат в бъдеще са: правилно използване и поддържане на биотехническите съоръжения; редовно зареждане на хранилките през зимния период с различни видове фураж; търсене на съдействие и отговорност при третиране на земеделските земи със забранени отровни препарати; целогодишна борба с косматия и пернат дивеч; изключително важно е доброто взаимодействие между: дружинките, сдружението, РДГ- Сливен, ДГС - Елхово, ПУ и вече с изключителната помощ на Гранична полиция, за да се сведат до минимум бракониерските прояви.

       Голяма част от ловните полета на сдружението са благоприятни за обитаване на яребицата. По ЛУП се отчита действителен запас от 1660 яребици, а нормалният запас е 1700. Забелязва се стабилизиране след успешното реализиране на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси чрез разселване. През отчетния период са разселени  200 яребици.

       Данните от пролетната таксация за тракийския кеклик показва, че числеността на вида продължава да намалява с усилени темпове, а ареалът му е разпокъсан и силно ограничен. Млаки изолирани естествени популации могат да се видят единствено в районите на селата Ситово, Шарково и Воден.

         Колхидският фазан е друг многогодишен обитател по нашите полета. По ЛУП действителният запас е 1100, а нормален отчитаме 450. Разселени са 180 фазана на много места по дружинките. Като негативни фактори тук се отчитат високите запаси на хищници бозайници, загубата на местообитанията и липсата на достатъчно грижи през зимния период.

         Пролетният дивеч осигурява също много емоции и ловни успехи на нашите ловци. Предимство е,че се намираме на част от миграционния път на птиците. Резултатите през отчетния при острела са: голяма белочела гъска- 50; патици - 80; гривящи и гълъби - 110; гургулица - 750; пъдпъдък - 700.

        Тук се обръща завишено внимание на негативните прояви по време на лова на пролетен дивеч: ловува се често без разрешително или нелегално попълнено; стреля се по неразрешен за острел дивеч; надвишава се отстрелната норма; не се вписва в разрешителните отстрела. Това важи и за дивата свиня, по тази причина плана за този сезон бе коригиран от специалиста по лова към РДГ- Сливен. Загубихме като обект на лова дивата котка, не е изключено това да се случи в близките години и с пъдпъдъка и гургулицата.

       По видове хищници състоянието на популациите е следното: бележат ръст запасите от вълк през 2016 година. При план за отстрел 32, са отстреляни едва 4. Основната част от отстрелът е случаен, най-често по време на групов лов на дива свиня. В пограничните райони е по-висока плътността, където се наблюдава ежегодно увеличаване на популацията и уплътняване на местообитанията.

      Числеността на чакала също бележи ръст на нашата територия. Това се дължи основно на изобилието на достъпна храна през цялата година, поради множество нерегламентирани сметища, неправилно депониране на мъртвите животни и изключителната му пластичност и способност на репродукция. При план 342, са отстреляни 300 чакала.

       През отчетния период популацията на лисицата бележи спад, както при вълка и чакала, и тук се забелязва понижаването на ползването от ловците през последните години.

       Нерешен остава и проблемът със скитащите кучета. Основна причина е липсата на държавна политика. Отстрелът през отчетния период е изключително нисък, като основната причина е опасението на ловците, че могат да бъдат подведени под съдебна отговорност от природозащиници.

       В частта, засягаща съюзно-организационната дейност се отчита демогафската криза като основен фактор, даващ отражение на съюзно-организационния живот на дружинките. В сдружението членуват 14 ловно-рибарски дружинки с 465 членове, от тях ловци и риболовци - 15, ловци - 450. Мъжете ловци са 435, а жените - 15. Мъжете над 65г. са 50, а жената е една.

      Управителният съвет на сдружението дава висока оценка на обществения актив - председатели и секретари на дружинките, които въпреки продължаващата социално-икономическа криза, работиха активно за укрепване и отстояване на колективното начало на съюзно-организационния живот, отстояваха принципите и идеалите на организираното ловно движение.

      Разискванията във връзка с отчета бяха в същата посока. Председателят на ЛРД- Шарково за пореден път засегна неуредения регламент относно заплащането за отстрела на хищници, чиято липса от няколко години значително понижава интереса. За нуждата от приема на млади ловци и организирнето на нов курс също апелира г-н Панайотов, той сподели, че в тяхната дружинка имат четирима новоприети, което наистина е положителен прмер, който трябва да се следва.

        Един от най-дългогодишните ловци от ЛРД- Стефан Караджово Петко Георгиев, също засегна проблемът с електропастирите и пречките, които създава на ловците при излетите. Пръскането с отрови и различните причини да се загуби кекликът в нашите полета. Дългогодишният ловец сподели накрая задоволството си от ръководството и организационния живот в дружинката, който е действително активен и за пример от години.

      Друг дългогодишен ловец - Иван Ганев, също сподели една добра практика - всички от дружинката им са с карти на един мобилен оператор и в група, което им дава възможност да обсъждат постоянно настоящите проблеми и планове относно ловните излети и организационния живот.

      Председателт на ЛРД - Мамарчево Дойчо Христов също засегна един доста сериозен проблем - развъжадането на орли от различните еко организиции, което на практика прави ненужни волиерите и старанието да се разселят яребиците от всяка дружинка и непрестанни те грижи в тази посока.

     Отношение взеха и гостите - Милен Костадинов благодари за доброто сътрудничество, а госпожа Димитрова поясни,че парите, внасяни по сметката на ДГС-Елхово отиват директно в Изпълнителната агенция по горите. Така те не могат да осигурят заплащане за отстрел на хищници, но има вариант да отделят от собствените си средства, ако се направи такова предложение и се разберат помежду си в сдружението.

      Отчетът за 2016 година бе приет, както и този на КРК и проекта за бюджет през 2017 година.

       Избрано бе ново ръководство. За председател на ЛРС „Странджа" - град Болярово бе единодушно преизбран общинският кмет Христо Христов. В състава на новия управителен съвет влизат: Христо Димитров Христов (председател), Николай Георгиев Симеонов, Димитър Стойчев Панайотов, Николай Стоянов Вълчев, Николай Тончев Колев, Ангел Христов Митев, Иван Костадинов Иванов. В новоизбраната контролно-ревизионна комисия са: Ончо Николов Ончев (председател), Димитър Радев Гюров и Николай Илиев Димитров.

       За делегат на Общото събрание на НЛРС-СРЛБ бе избран председателя на ЛРС Христо Христов, резервен - Димитър Драгоманов.

       В края на събранието преизбраният председател Христо Христов благодари за доверието на делегатите и също на гостите - за доброто взаимодействие на ЛРС с ДГС-Елхово, ГПУ и ПУ - Болярово. За отличното представяне на дружинките по отношение на даване на проби на ветеринарните власти. Увери всички, че ще продължи да полага усилия за подобряването във всяко отношение на условията, ще търси начин за решаването на проблемите.

      Ловната организация е една от най-сплотените, в нея няма различия по никакъв признак, сподели със задоволство той. Доволен е от организираните прояви на всички дружинки, на много от тях е присъствал като гост - та намират повод и начин да се събират дори и когато няма лов. Искрено се надява този задружен живот да продължава и ще направи всичко възможно да отстоява интересите на сдружението, защото заедно те наистина са силни, единството и сплотеността в организацията може да служи за пример на много други. 

  •