Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Болярово

29 Септември 2017

Двадесет и седмо заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

         На 28 септември 2017 г. Общински съвет - Болярово проведе двадесет и седмото си заседание. Заседанието започна с едноминутно мълчание в памет на дългогодишния кметски наместник на село Вълчи извор Желязко Янев.

       На заседанието общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно:  информация за готовността за учебната 2017/2018 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; застраховане на имоти частна общинска собственост; състоянието на земеделския отрасъл и мерки за неговото развитие на територията на община Болярово през стопанската 2016/2017 г. и организация на работата на общинска администрация по ЗСПЗЗ; приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. на община Болярово; извършване на промени в бюджетна дейност „Други дейности по образованието" - преместване на училищни автобуси от бюджета на община Болярово към СУ „Д-р Петър Берон" гр. Болярово; продажба на недвижим имот /земеделска земя/ - частна общинска собственост в землището на с. Оман; продажба на недвижим имот /земеделска земя / - частна общинска собственост в землището на с. Горска поляна; продажба на съсобствен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II-64, кв.14 по плана на с. Малко Шарково; предложение за изменение на условия поставени при продажбата на общински недвижим имот в с. Стефан Караджово, община Болярово; отдаване  под наем на част от поземлен имот общинска собственост за срок от десет години; определяне дебита на отдаваната за водоползване минерална вода и определяне на тарифи за таксите  за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване;  изменение на Наредба № 15 за условията и реда за  изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на  територията на община Болярово; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината  за 2017 година; ползване на иглолистна дървесина - общинска собственост в землището на град Болярово и село Воден; предложение на областен управител на основание чл. 198 е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от Асоциация по „В и К" ЕООД - Ямбол на редовно заседание на 26.10. 2017 от 10.30 в заседателната зала в сградата на Областна администрация- Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово на представителя на  общината по въпросите от дневния ред на Общото събрание на асоциацията; издаване на разрешително от кмета на общината за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена безвъздмезно за управление и ползване на община Болярово, находище № 85 от Приложение №2 на Закона за водите „Стефан Караджово", с. Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол.

 

 

 

  •