Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общински съвет-Болярово прие бюджета на общината за 2018 година

7 Февруари 2018

Общински съвет-Болярово прие бюджета на общината за 2018 година

 

 

 

На 29 януари 2018 година Общинския съвет-Болярово проведе тридесет и първото си заседание.

На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: план за заседанията на Общински съвет Болярово за 2018 година; годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на мандата 2015 - 2019 година; приемане на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода януари 2018 - декември 2018 г.; приемане на бюджета на общината за 2018 г.; одобряване на безлихвен  заем за сметка на чужди средства; определяне на трудовото възнаграждение на кмета на община Болярово; определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на населените места; приемане на празничен календар за честване на годишнини и други празници в общината през 2018 година; приемане на отчет за изпълнение общинския план за действие за интеграция на ромите в община Болярово за 2017 г.; категоризиране на жилища - общинска собственост според предназначението им; допълнение на решение № 345/29.11.2017 г. за продажба на имот - частна общинска собственост в гр. Болярово, ул. „Н. Й. Вапцаров" № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7; годишен отчет на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово за 2017 година; приемане на общински план за противодействие на тероризма в община Болярово; отдаване под наем за 2017-2018 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово; предложение на областен управител на основание чл. 198 е, ал. 5 от закона за водите за разглеждане на въпроси от Асоциация  по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К" ЕООД Ямбол" на редовно заседание на 27.02.2018 г. от 11.00 ч. в заседателната зала в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет  на община Болярово  на представителя по въпросите от дневния ред на общото събрание на асоциацията.

 

 

  •