Начало » Новини » Новинa
Актуално
Бюджетът на община Болярово за 2018 година

7 Февруари 2018

Бюджетът на община Болярово за 2018 година

 

 

Проектобюджетът на община Болярово за 2018 година се разработи и състави за поредна година в условията на променена макрорамка. Продължава тенденцията за увеличаване на предоставените от държавния бюджет трансфери. За 2018 година предоставените държавни средства на община Болярово са увеличени средно с 9,7%.

Основна цел относно бюджета за 2018 г. на община Болярово е запазване финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове, продължаване дейността по модернизация на общинската инфраструктура и предоставяне на по-качествени услуги на общността. Основни приоритети при съставянето на бюджета на общината за 2018 г. продължават да са дейностите по образованието, социалния сектор, пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, спорт и култура .

Бюджетната процедура по съставянето на проектобюджета за 2018 г. стартира с издаването на Заповед № РД-5-505/07.11.2017г. на кмета на общината. Предложенията на съответните комисии бяха взети в предвид при подготовката на бюджета. Проекта на бюджета беше предоставен на публично обсъждане от местната общност, което се проведе на 11.01.2018г. За постъпилите предложения се състави протокол, който е неразделна част от проекта на бюджета, внесен за разглеждане от Общинския съвет.

Комисията по чл.23,ал.1 от Закона за народните читалища за разпределение на средствата прецени най-належащите нужди на читалищата и възможностите на бюджета за финансирането им и също направи своите предложения съгласно протокол от 15.12.2017 г.

            При разработването на бюджета са спазени изискванията на законодателството в областта на данъците, доходите и осигурителните плащания.

            Съгласно РМС № 286/2017г., изменено и допълнено с РМС № 667 от 01.11.2017 г.  за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандартите за финансиране на държавните дейности,  бюджета на общината включва бюджета на дейностите "Държавна отговорност" и бюджета на дейностите "Местна отговорност". На основата на разделението на дейностите се разделят и приходите за финансирането им.

Като цяло бюджета на общината по прихода достига 5 750 000 лева.

            Общата субсидия от Централния бюджет осигурява финансирането на държавните дейности, а приходите от местните данъци и такси, неданъчните приходи, изравнителната субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване - на местните дейности.

            Бюджетът на общината по приходите се съставя съгласно чл. 84, ал.1 от Закона за публичните финанси, съгласно който кметът на общината разработва проекта на общинския бюджет на основата на одобрената от МС средносрочна бюджетна прогноза, размера на приетите със Закона за държавния бюджет взаимоотношения на общината с Централния бюджет за обща допълваща субсидия, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. Има се предвид прогнозата на общината за местни данъци и такси, операции с общинско имущество и други неданъчни приходи.

            Бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2018 година спрямо 2017 г. са увеличени общо със 351 234 лв. Повишени са стандартите във функциите Общи държавни служби, Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Здравеопазване и Култура.

            В края на бюджетната 2017 година по сметките на общината останаха неизразходвани  264 684  лева.

            Общия размер на разходите за държавни дейности,  определени по единни разходни стандарти съгласно Приложение № 6 към чл.52 от ЗДБРБ за 2018г. е 3 168 227 лева и се осигурява с обща допълваща субсидия.

            Финансирането на местните дейности ще се осигури от данъчни приходи - 270 000 лева, от неданъчни приходи - 1 284 927 лева, обща изравнителна субсидия  - 186 500 лева и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 89 000 лева.

            Размера на целевата субсидия за капиталови разходи е 517 500 лева. Кредитите по разходната част на бюджета са разработени в съответствие с чл. 84, ал.1, т. 1-9 от ЗПФ  и действащите нормативни актове, както и с възприетата политика на Общинския съвет за развитието на общината.

            В плана на разходите най-голям дял заема функция "Социално осигуряване и грижи" -31%, следвано от функция "Образование" 19%,  "Общи държавни служби" - 17%,  функция "Почивно дело и култура" - 4%, , функция "Благоустрояване и комунално стопанство" - 14%, функция "Икономически дейности и услуги"-9%, функция  "Отбрана и сигурност" - 3%, функция „Здравеопазване" - 1%  и Резервен фонд - 2%.

            Капиталовите разходи са в размер на 1 009 919 лева. От тях 517 500 лева са целеви средства от Централния бюджет, 96 000 лв. трансфер от РБ,  7200 лв. от преходен остатък, 72366 лв. от собствени приходи и 316 853 лв. други финансирания.

 

            Общия размер на разходите е 5 750 000 лева.

  •