Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридесет и трето заседание на Общински съвет – Болярово

29 Март 2018

Тридесет и трето заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

 

На 29 март 2018 година Общински съвет-Болярово проведе тридесет и третото си заседание.

На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: програма за развитие на туризма в община Болярово за периода 2018-2019 година; застраховане на имоти - частна общинска собственост; утвърждаване на наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери - общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2018/2019 година; продажба на недвижими имоти /земеделска земя/ - частна общинска собственост в землището на с. Дъбово; отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани от община Болярово; отчет за работата на общинската администрация по закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.; предложение за определяне на представител на община Болярово за участие в насроченото извънредно общо събрание на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД със седалище гр. Ямбол и адрес на управление ул. "Панайот Хитов" № 30, с ЕИК 128501598  на акционерите на дружеството на 11.04.2018 г. от 13.00 ч. при дневен ред публикуван на интернет страницата на търговския регистър към Агенцията по вписвания за съгласуване позиция и мандат на представите ля на общината по въпросите от дневния ред; уведомяване на ОбС Болярово за решение по протокол от Общото събрание на Апелативен съд Бургас проведено на  20.11.2017 г,. с което на основание чл. 71, ал. 1, т. 1 от закона за съдебната власт по нейно искане е освободена предсрочно като съдебен заседател от община Болярово при Окръжен съд гр. Ямбол Фила Николова Кръстева с постоянен адрес гр. Болярово на ул. „Г. Калчев" № 5; уведомяване на ОбС Болярово за решения по протоколи от Общи събрания на Окръжен съд Ямбол проведени на 12.12.2017 г. и 24.01.2018 г. с които на основание чл.71 ал.1 т.1 от закона за съдебната власт по искане на съдебните заседатели са освободени предсрочно като съдебни заседатели от община Болярово при Районен съд гр. Елхово; предварително съгласие за прокарване трасе на „Кабелна линия 1Кv, Кабелно Разпределителен Шкаф и Електро Табло за външно захранване на „Млекопреработвателно предприятие" в ПИ 297004, 297006 и „Кравеферма с доилна зала" в ПИ 297007 и ПИ 297008, по КВС на с. Ситово, от съществуващ ТП „1" в УПИ IV, кв. 3 по ПУП на с. Ситово, да се прокара нов кабел ниско напрежение, който минава по ПИ 297001/полски път/, до нов Кабелно Разпределителен Шкаф и ново Електро Табло в ПИ 297001/Полски път/; даване на Разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план - трасе на „Кабелна линия 1 Кv", Кабелно Разпределителен Шкаф и Електро Табло за външно захранване на „Млекопреработвателно предприятие" в ПИ 297004, 297006 и „Кравеферма с доилна зала" В ПИ 297007 и ПИ 297008, по КВС на с. Ситово, от съществуващ ТП „1" в УПИ IV кв. 3 по ПУП на с. Ситово, да се прокара нов кабел ниско напрежение, който минава по ПИ 297001/полски път/, до нов Кабелно Разпределителен Шкаф и ново Електро Табло в ПИ 297001/полски път/; кандидатстване  на община Болярово с проектно предложение "Популяризиране на културното наследство на Лалапаша и Болярово" по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България -Турция; кандидатстване  на община Болярово с проектно предложение "Повишаване на туризма в Болярово и Кофчаз чрез реконструкция на исторически туристически местности" по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България -Турция; кандидатстване  на община Болярово с проектно предложение "Развитие на системата от велосипедни и пешеходни алеи в община Болярово и Кюплю" по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България -Турция; отдаване под наем на общинска земеделска земя на територията на община Болярово за срок от пет стопански години; предложение за трансформиране на част от целевата субсидия по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. за капиталови разходи в частта основен ремонт на IV-класна пътна мрежа за 30000 лв. в трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти, съгласно чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г.

           Разгледани и одобрени бяха и отчетите за работата през 2017 година на някои от кметовете и кметските наместници на селата: Стефан Караджово, Попово, Малко Шарково, Денница, Оман, Камен връх.

 

  •