Начало » Новини » Новинa
Актуално
За да бъдат децата по-успешни в реализацията си

26 Април 2018

За да бъдат децата по-успешни в реализацията си

 

Във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците", т. 4. „Организиране на образователни беседи на всички ученици относно практическите ползи и важността от продължаване на образованието по проект „Заедно да учим и творим", договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 24.04.2018 година се проведе беседа с учениците от  СУ „Д-р Петър Берон", гр. Болярово с бивш възпитаник на училището - Николета Карагьозова.

Николета е завършила средното си образование успешно в град Болярово, получила е знания и умения, които в последствие са и послужили да намери добра и доходоносна работа. В момента тя е отчетник в земеделска фирма, отглеждаща трайни насаждения, а именно лозови масиви. Николета казва, че знанията, които тя е получила по математика са и били необходими не само в работата, но и в живота. А дисциплината, получена в училище е един от решаващите факторите тя да бъде задържана на работното си място.

Беседата премина добре, получи се дискусия, в която участие взеха повечето деца. Осъзната бе ползата от продължаване на образованието. Децата трябва да следват мечтите си и да учат и работят в последствие, това което им харесва, това което им доставя удоволствие и удовлетворение. Учениците споделиха, че им предстои външно оценяване, а след него някои от тях имат желание да кандидатстват в други профилирани училища.

 

  •