Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Болярово

27 Април 2018

Тридесет и четвърто заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

На 27 април 2018 година Общински съвет-Болярово проведе тридесет и четвъртото си заседание.

Общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2017 г. и първото тримесечие на 2018 г.; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018 г.; състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация за 2017 г.; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и Наредба за гробищните паркове на община Болярово; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по чл. 133, 134, 178 и други разпоредби за общините от Закона за ветеринарно-медицинската дейност; годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Болярово; приемане на годишен план за 2018 г. за изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Болярово; отмяна на решение № 373/29.01.2018 г. във връзка с отдаване под наем за 2017/2018 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово и приемане на ново решение; продажба на недвижим имот /земеделска земя/ - частна общинска собственост, в землището на с. Горска поляна; отдаване под наем на част от поземлен имот, общинска собственост за срок от десет години; издаване на разрешително от кмета на община Болярово за безвъзмездно предоставяне водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на община Болярово, находище № 85 от Приложение № 2 на Закона за водите „Стефан Караджово" - с.Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол; маркиране на широколистна дървесина от общински горски територии, собственост на община Болярово.

Разгледани, обсъдени и приети бяха докладите относно дейността на читалищата в общината през 2017 година: НЧ "Възраждане 1912" - гр. Болярово; НЧ „Н.Й.Вапцаров 1930" - с. Попово;  НЧ „Ана Маймункова 1894" - с. Воден; НЧ „Светлина 1928" - с. Мамарчево; НЧ „Просвета 1927" - с. Голямо Крушево; НЧ „Стефан Караджа 1904" - с. Стефан Караджово.

Обсъдени и приети бяха и отчетите за работата през 2017 година на: кмета на кметство с. Шарково; кмета на кметство Голямо Крушево; кметския наместник на с. Горска поляна.

В последната точка, която е за изказвания, питания, становища, председателят на Общински съвет-Болярово съобщи на колегите си, че от Министерството на финансите са уважили тяхното взето решение и изпратено предложение. Отпуска се персонална пенсия на децата на починалия Златан Купов от село Стефан Караджово.

 

 

 

 

 

 

 

  •