Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общински съвет – Болярово проведе тридесет и шестото си заседание

29 Юни 2018

 

Общински съвет - Болярово проведе тридесет и шестото си заседание

 

 

 

На 28 юни 2018 година Общинския съвет - Болярово проведе тридесет и шестото си заседание.

На него местните депутати разгледаха обсъдиха и приеха докладни записки относно: промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; приемане на допълнителен годишен план за 2018 г. и ползването на дървесина от Общински горски територии собственост на община Болярово; предоставяне на дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и стоматолози от община Болярово; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметове и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта за 2017 година; допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината; одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план - трасе на «Кабелна линия 1кV, Кабелно Разпределителен Шкаф и Електро Табло за външно захранване на «Млекопреработвателно предприятие» в ПИ 297004, 297006 и »Кравеферма с доилна зала» в ПИ297007 и ПИ 297008, по КВС на с. Ситово, от съществуващ ТП»1» в УПИ ІV, кв.3 по ПУП на с. Ситово, да се прокара нов кабел ниско напрежение, който минава по ПИ 297001 /полски път/, до нов Кабелно Разпределителен Шкаф и ново Електро Табло в ПИ 297001 /Полски път/; използване на отчисления по чл. 64 от ЗУО за финансиране Актуализация на изготвен Анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Болярово и Актуализация на изготвена Програмата за управление на отпадъците на територията на община Болярово.


 

  •