Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

16 Ноември 2018

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.130

МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО"

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово"

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от ХВП. Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Обосновка: Икономиката на територията е слабо диверсифицирана, малко са производствата с висока добавена стойност, налице е недостатъчна интегрираност между отделните сектори и отрасли. Въпреки доброто развитие на аграрния сектор и наличието на достатъчно суровини, развитието на хранително-вкусовата промишленост е слабо развито на територията на МИГ - Елхово - Болярово. Липсата на преработвателни предприятия за произвежданата земеделска растениевъдна и животновъдна продукция води до ниска добавена стойност на местната икономика, трудна реализацията на произведената продукция и ниски изкупни цени. За преодоляването на тези недостатъци в местното икономическо развитие е необходима подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подпомогнати предприятия за инвестиции в преработка и търговия на селскостопански продукти и създадени нови работни места.

 1. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

Земеделски стопани.

Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ - Елхово - Болярово.

Кандидатите по т. 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите - земеделски стопани (по т.1) към датата на подаване на проектното предложение трябва да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

Важно!

В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване" от Условията за кандидатстване се посочват документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

 1. Допустими дейности:

По настоящата процедура се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности за преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти, на територията на МИГ, които са за:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10.подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

 1. Допустими разходи:

Допустими  разходи, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:

 1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
 3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
 4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.
 5. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 6. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ - Елхово - Болярово;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 3. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 4. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг
 5. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 6. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 7. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 8. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 9.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 14.11.2018 г.

Краен срок: 7.01.2019 г. 17.00 часа.

 

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 01.04.2019 г.

Краен срок: 06.05.2019 г. 17.00 часа.

 

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием - в началото на 2020 г.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка.

 1. Бюджет на приема
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) Национално съфинансиране
244 479,00 лева 220 031,10 лева 24 447,90 лева

По мярка 4.2. е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти" в размер на 20 % от общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се осигури възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро предприятия и по-малки земеделски стопанства, които в противен случай биха били затруднени да се конкурират с по-големите потенциални бенефициенти.

Разпределението на общия бюджет за „малки" и за останалите - „стандартни" проекти е следното:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Общ бюджет на процедурата Гарантиран бюджет за малки проекти

 

20 % от общия бюджет

Бюджет за останалите проекти 80 % от общия бюджет
Общ размер на БФП 244 479,00 лева 48 895,80 лева 195 583,20 лева
Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР) 220 031,10 лева 44 006,22 лева 176 024,88 лева
Национално съфинансиране 24 447,90 лева 4 889,58 лева 19 558,32 лева

Важно!

В случай, че до края на 2019 г. гарантираният бюджет за малки проекти не бъде усвоен, той се прехвърля към общия бюджет по мярката.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

По мярка 4.2. е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти" в размер на 20 % от общия бюджет на мярката.

Малки проекти в този смисъл са проекти, отговарящи на всички изисквания и условия за допустимост (включително допустими кандидати, дейности и разходи), но са с различни финансови параметри, определени по-долу в т. 9.2.

 

8.1. Финансови параметри на стандартни проекти по мярка 4.2 към СВОМР на МИГ - Елхово - Болярово

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект за стандартни проекти:

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от микро-, малко или средно предприятие, е левовата равностойност на 5000 евро (9779,15 лева)
 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от голямо предприятие, е левовата равностойност на 4000 евро (7823,32 лева)
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на стандартен проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Елхово - Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро (97791,50 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект за стандартнипроекти:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро (19 558,30 лева)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 160 000 евро (312932,80 лева)

8.2. Финансови параметри на малки проекти по мярка 4.2 към СВОМР на МИГ - Елхово - Болярово

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект за малкипроекти:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за малък проект е левовата равностойност на 3750 евро (7334,36 лева)
 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за малък проект, представен от голямо предприятие (съгласно ЗМСП), е левовата равностойност на 3000 евро (5867,49 лева)
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за малък проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Елхово - Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро (29337,45 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект за малки проекти:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 7500 евро (14668,72 лева)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 30 000 евро (58 674,90 лева)

В случай, че до края на 2019 г. гарантираният бюджет за малки проекти не бъде усвоен, той се прехвърля към общия бюджет по мярката.

8.3. Интензитет на безвъзмездната финансова помощ (валиден за всички проекти):

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проекти  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба   № 22 от 14.12.2015 и съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ - Елхово - Болярово http://www.migelhovo.org/?page_id=2565.

Критерии за избор на проекти точки
1.    Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 20
2.    Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

 

 • над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието - 15 т.
 • над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието - 20 т.
20
3.    Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани

 

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

10
4.    Проектът създава нови работни места

 

-   до 3 работни места - 5 точки

-   над 3 работни места - 10 точки

10
5.    Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6.    Проектът включва преработка и производство на биологични продукти 10
7.    Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
8.    Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

 

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5
9.    Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
10. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията 5
ОБЩО 100

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2 (Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието)

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерий 3 (Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани).

При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерий 4 (Проектът създава нови работни места).

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Елхово - Болярово"

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян" № 13 ет.2

тел: 0879 802 806, 0879 296 905

e-mail: [email protected]

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" - www.migelhovo.org  и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване" на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване може да намерите тук: http://www.migelhovo.org/?p=2720 

 •