Начало » Новини » Новинa
Актуално
Обява

5 Декември 2018

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.150

ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО"

 

1.     Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово"

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2.     Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията на МИГ - Елхово - Болярово и създаване на нови работни места. Създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и иновативност.

Обосновка: Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" попада в обхвата на Приоритет 1 от СОМР на МИГ - Елхово - Болярово, по - конкретно в една от специфичните цели на стратегията за създаване на нови работни места, намаляване на бедността; стимулиране на производства с висока добавена стойност; въвеждане на нови за територията практики и услуги; внедряване на иновации в предприятията.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на конкурентоспособността и модернизиране на земеделски стопанства или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица на територията на МИГ - Елхово - Болярово, като предимство се счита въвеждането на иновации (технологични или нови за територията услуги), производство с добавена стойност, разкриване на нови работни места.

3.     Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ - Елхово - Болярово.

Важно!

В раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване" от Условията за кандидатстване се посочват документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

4.     Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ - Елхово - Болярово и са за:

1)      Развитие на ИНТЕГРИРАН туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги);

2)      Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3)      Развитие на услуги във всички сектори;

4)      Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5)      Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

5.     Допустими разходи:

Допустими  разходи, съгласно чл.20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013[1];

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;

3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;

4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1" и „2", например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

6.     Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване.

Първи прием:

Начален срок: 04.12.2018 г.

Краен срок: 28.01.2019 г. 17.00 часа.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка.

7.     Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

Национално съфинансиране

410 724,00 лева

369 651,60 лева

41 072,40 лева

По мярка 6.4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти" в размер на 20 % от общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се осигури възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро предприятия и по-малки земеделски стопанства, които в противен случай биха били затруднени да се конкурират с по-големите потенциални бенефициенти.

Разпределението на общия бюджет за „малки" и за останалите - „стандартни" проекти е следното:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Общ бюджет на процедурата

Гарантиран бюджет за малки проекти

20 % от общия бюджет

Бюджет за останалите проекти 80 % от общия бюджет

Общ размер на БФП

410 724,00 лева

82 144,80 лева

328 579,20 лева

Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

369 651,60 лева

73 930,32 лева

295 721,28 лева

Национално съфинансиране

41 072,40 лева

8 214,48 лева

32 857,92 лева

Важно!

В случай, че до края на 2019 г. гарантираният бюджет за малки проекти не бъде усвоен, той се прехвърля към общия бюджет по мярката.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8.     Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

8.1. Финансови параметри на стандартни проекти по мярка 6.4.1 към СВОМР на МИГ - Елхово - Болярово

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект за стандартни проекти:

 • Минимален размер набезвъзмездната финансова помощза проект е левовата равностойност на 5625 евро (11001,54 лева)
 • Максималният размер набезвъзмездната финансова помощна проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Елхово - Болярово не може да надвишава левовата равностойност на50000 евро (97791,50 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект за стандартнипроекти:

1)      Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 7500 евро (14668,72 лева)

2)      Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева)

8.2. Финансови параметри на малки проекти по мярка 6.4.1 към СВОМР на МИГ - Елхово - Болярово

По мярка 6.4.1 е предвиден „гарантиран бюджет за малки проекти" в размер на 20 % от общия бюджет на мярката. Целта на гарантирания бюджет за малки проекти е да се осигури възможност за по-лесен достъп до финансиране на стартиращите и микро предприятия и по-малки земеделски стопанства, които в противен случай биха били затруднени да се конкурират с по-големите потенциални бенефициенти.

Малки проекти в този смисъл са проекти, отговарящи на всички изисквания и условия за допустимост, но са със следните финансови параметри:

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект за малкипроекти:

 • Минимален размер набезвъзмездната финансова помощзамалъкпроект е левовата равностойност на 5625 евро (11001,54 лева)
 • Максималният размер набезвъзмездната финансова помощза малък проектпо Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Елхово - Болярово не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро (29337,45 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект за малки проекти:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за малък проект е левовата равностойност на 7500 евро (14668,72 лева)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за малък проект е левовата равностойност на 30 000 евро (58 674,90 лева)

В случай, че до края на 2019 г. гарантираният бюджет за малки проекти не бъде усвоен, той се прехвърля към общия бюджет по мярката.

Интензитет на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ" при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

ВАЖНО!

Кандидатите сами решават и определят дали кандидатстват с конкретното проектно предложение за „малък" проект и го отбелязват задължително във Формуляра за кандидатстване, в раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение - Поле „Малък проект".

9.     Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

Подборът на проекти  се извършва по реда на по глава ІV раздел І   на Наредба   № 22 от 14.12.2015 и съгласно Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. и ЕЗФРСР чрез Стратегията за ВОМР, налична на интернет страницата на МИГ - Елхово - Болярово http://www.migelhovo.org/?page_id=2565.

Критерии за избор на проекти:

Точки

1.   Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

 • над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието - 15 т.
 • над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието - 20 т.

20

2.Проекти за производствени дейности

15

3.Проекти в сферата на услугите

10

4.Проекти за развитие на ИНТЕГРИРАН селски туризъм

10

5.Проекти, представени от физически лица (/земеделски производители и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително

10

6.   Проектът създава нови работни места

 • до 3 работни места - 5 точки
 • над 3 работни места - 10 точки

10

7.   Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

 • над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
 • над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

8.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

5

9.   Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията

5

10.    Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

11.    Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват

5

ОБЩО

100

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по - висока оценка/и по критерий 1. (Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието)

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 2. (Проекти за производствени дейности).

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5.( Проекти, представени от физически лица (/земеделски производители и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително).

10.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Лице за контакт: Нели Кадиева, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Елхово - Болярово"

адрес: гр. Елхово, ул. „Калоян" № 13 ет.2

тел: 0879 802 806, 0879 296 905

e-mail: [email protected]

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" - www.migelhovo.org  и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

11.  Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване" на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

За повее информация: http://www.migelhovo.org/?p=2740

 

 


 

 •